Христов венцеслав: Христов Венцислав — Нападающий — .

Содержание

ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ ПЕЕВ — свързани фирми

ЕМХ-ПРОПЪРТИС ООД виж ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ ПЕЕВ — Управител
ДЕБЮТ 98 ООД виж ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ ПЕЕВ — Съдружник
ФИНКО I ООД виж ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ ПЕЕВ — Управител
ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ ПЕЕВ — Съдружник
МЕРИДИАН ТУРС ООД виж ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ ПЕЕВ — Съдружник
ШЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД виж ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ ПЕЕВ — Съдружник
ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ ПЕЕВ — Управител
ВЕСТ ООД виж ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ ПЕЕВ — Съдружник
ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ ПЕЕВ — Управител
ЕМХ-ПРОПЪРТИС ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД виж ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ ПЕЕВ — Управител

ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ — свързани фирми

АРХИСА ЕООД виж ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ — Управител
ДУНАВ ПРЕС АД виж ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ — Надзорен съвет
ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ — Управителен съвет
2 Ф ЕООД виж ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ — Управител
КОНСУЛТ ПРЕС ЕАД виж ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ — Едноличен собственик на капитала
ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ — Съвет на директорите
ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ АД виж ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ — Съвет на директорите

Заместник-кметове | Община Ловеч

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

по общинска собственост, икономическа политика, финанси и местни приходи

Име и фамилия:
Телефон:
е-mail: 
Стая:

 

ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ

Заместник-кметът по общинска собственост, икономическа политика, финанси и местни приходи отговаря за работата на общинската администрация и осъществяване на ръководство и контрол, като:

 • Организира провеждането на политиките на Община Ловеч в областта на икономическите дейности, общинската собственост, земеделието и горите, местните данъци и такси.
 • Организира процеса на разработване на проекти на стратегии, програми, планове и наредби, свързани с направлението, за което отговаря.
 • Отговаря за дейността на дирекция „Местни приходи”, дирекция „Икономическа политика и бюджет”, отдел „Счетоводен”, Общинска горска структура, дейност Зоопарк и ОЦПБК и звената, осъществяващи икономически дейности.
 • Ръководи работата на комисии и съвети по компетентност, след писмена заповед на кмета на общината или решение на общинския съвет.
 • Подписва административни актове за настаняване на наематели в общински жилища, прекратяване на наемни отношения и освобождаване на общински жилища.
 • Подписва справките за транспортни разходи на военноинвалиди, ученици, участници в отечествената война и др.
 • добрява финансови документи за извършване на разходи от служителите и структурните звена, за които отговаря и други, за които изрично е оправомощен със заповед на кмета на общината.
 • Съгласува техническите задания и количествено-стойностните сметки за инициирането на обществени поръчки на звената, за които отговаря и контролира цялостното изпълнение на съответните сключени договори.
 • Съгласува процедури за провеждане на търгове и конкурси, свързани с общинската собственост.
 • Подписва заповедите за откриване на процедура по категоризиране, за определяне, отказване, понижаване, спиране на действието, прекратяване и промяна на категория на туристически обекти на територията на Община Ловеч, както и удостоверенията за утвърдена категория по реда на Закона за туризма поднормативните актове.
 • Подписва заповеди за разрешаване ползването на платен годишен отпуск от служителите в структурните звена, за които пряко отговаря.
 • Подписва писма, уведомления, удостоверения, справки и отговори на молби, жалби, сигнали и предложения на граждани и юридически лица, когато те не са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21 от АПК и тези, които са му възложени с решение на Общински съвет.
 • Ръководи дейността на Междинното звено по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”.

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ 

по строителство, архитектура, градоустройство и екология

Име и фамилия: Даниел Колев

Телефон: 068 / 688 245

e-mail: daniel.kolev@lovech.bg 

Стая: 216

Роден на 28 януари 1972  г. в Ловеч.  Средно образование получава в Техникума по механоелектротехника в Ловеч. Дипломира се като магистър публична администрация СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Има стаж от 21 години в системата на МВР – Ловеч.

От 2016 г. е на работа в Община Ловеч като главен експерт ЗББД, после началник отдел „Контрол и сигурност“.

Семеен, баща на две деца. 

Приемен ден:

сряда от 8:30  до 11:30 часа

предварително записване на тел.068 / 601 244

 

ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ

Заместник-кметът по строителство, архитектура, градоустройство и екология отговаря за работата на общинската администрация и осъществяване на ръководство и контрол, като:

 • Организира провеждането на политиките на Община Ловеч в областта на благоустройството, инфраструктурата, устройство на територията, инвестиционното проектиране и строителството, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, околната среда и водите.
 • Организира процеса на разработване на проекти на стратегии, програми, планове и наредби, свързани с направлението, за което отговаря.
 • Отговаря за дейността на Дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“, Дирекция „Устройство на територията”, БД „Комунални дейности”, БД „Чистота“ и други, възложени със заповед на кмета.
 • Ръководи работата на комисии и съвети по компетентност, след писмена заповед на кмета на общината или решение на общинския съвет.
 • Полага първи подпис върху всички документи, свързани с поемане на задължения и извършване на разходи от БД „Комунални дейности”.
 • Полага първи подпис върху всички документи, свързани с поемане на задължения и извършване на разходи в Община Ловеч, при отсъствие на кмета на общината, ако изрично е оправомощен за това.
 • Одобрява финансови документи за извършване на разходи от служителите в звената и функциите, за които отговаря.
 • Съгласува техническите задания и количествено-стойностните сметки за инициирането на обществени поръчки на звената, за които отговаря и контролира цялостното изпълнение на съответните сключени договори.
 • Утвърждава протоколите на Общинския експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/.
 • Подписва заповеди за разрешаване ползването на платен годишен отпуск от служителите в  структурните звена и функции, за които пряко отговаря.
 • Подписва заповеди за допускане изработване на ПУП-ПРЗ в обхват до един квартал по чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, както и заповеди за одобрение на Подробни устройствени планове /ПУП/ по чл. 129, ал.2 от ЗУТ.
 • Утвърждава със заповед изготвените, съгласно изискванията на чл. 36, ал. 2 от ЗСПЗЗ оценки на предоставените за ползване земеделски земи.
 • Подписва писма, уведомления, удостоверения, справки и отговори на молби, жалби, сигнали и предложения на граждани и юридически лица, когато те не са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21 от АПК и тези които са му възложени със заповед на кмета или с решение на Общински съвет.

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ 

по образование, култура, туризъм, здравеопазване и социални дейности

Име и фамилия: Венцислав Христов 

Телефон: 068 / 603 202

е-mail: v. hristov@lovech.bg 
Стая: 216

Роден на 29 април 1960 г. в Ловеч. Средно образование получава в Техникума по механоелектротехника в Ловеч. Магистър по „Начална педагогика“ от Висшия педагогически институт в Благоевград. Има две специализации – в Софийския университет по начална педагогика и във Великотърновския университет по управление на образованието.
Работил е като учител в Летница, директор на училището в с. Горско Сливово, експерт „Начално образование“ в РИО – Ловеч, помощник директор в ОУ „Проф. Димитър Димов“ и от 1998 г. директор на ОУ „Христо Никифоров“. Женен, с една дъщеря.

Приемен ден:

сряда от 8:30 до 11:30 часа

предварително записване на тел. 068 / 603 202

 

ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ

Заместник-кметът по образование, култура, туризъм, здравеопазване и социални дейности са отговорност за работата на общинската администрация и осъществяване на ръководство и контрол, като:

 • Организира провеждането на политиките на Община Ловеч в областта на образованието, културата, младежките дейности, спорта, туризма, здравеопазването и социалните дейности.
 • Организира процеса на разработване на проекти на стратегии, програми, планове и наредби, свързани с направлението, за което отговаря.
 • Отговаря за дейността на Дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм” и функции  „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, „Здравеопазване“, „Образование“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и други дейности в рамките на своята компетентност, съгласно заповед на кмета на общината.
 • Ръководи работата на комисии и съвети по компетентност, след писмена заповед на кмета на общината или решение на общинския съвет.
 • Полага първи подпис върху всички документи, свързани с поемане на задължения и извършване на разходи в Община Ловеч, при отсъствие на кмета на общината, ако изрично е оправомощен за това.
 • Одобрява финансови документи за извършване на разходи от служителите в звената и функциите, за които отговаря, съгласно заповед на кмета на общината.
 • Съгласува техническите задания и количествено-стойностните сметки за инициирането на обществени поръчки на звената, за които отговаря и контролира цялостното изпълнение на съответните сключени договори.
 • Подписва заповеди за разрешаване ползването на платен годишен отпуск от служителите в структурните звена и функции, за които пряко отговаря.
 • Подписва писма, уведомления, удостоверения, справки и отговори на молби, жалби, сигнали и предложения на граждани и юридически лица, които не са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21 от АПК и тези които са му възложени с решение на Общински съвет.

PDF Viewer

Title:

Реинтродукция на белоглавия лешояд (Gyps fulvus) в моделни територии в България : Автореферат / Емилиян Христов Стойнов ; Науч. ръководител Венцеслав Делов.

 

Creator:

Стойнов, Емилиян Христов; Делов, Венцислав Георгиев науч. ръководител

 

Date:

2019 [issued] 2019.

 

Description:

Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен «Доктор», Проф. направление — 4.3. Биол. науки Зоология на гръбначните животни към кат. «Зоология и антропология» СУ «Св. Климент Охридски», Биол. фак., Кат. «Зоология и антропология» 2019; Библиогл. с. 50-52; Електронно копие София Университетска библиотека «Св. Климент Охридски» 2019

 

Subject:

Грабливи птици екология. България

 

*** *** ***

 

001:

001152506

 

040:

BG-SoUL

 

041:

bul

 

044:

bu

 

100:

Стойнов, Емилиян Христов

 

245:

Реинтродукция на белоглавия лешояд (Gyps fulvus) в моделни територии в България 😐 Автореферат /| Емилиян Христов Стойнов ; Науч. ръководител Венцеслав Делов.

 

256:

Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.762 MB)

 

260:

София,| 2019.

 

300:

53 с. 😐 с ил. ;| 21 см.

 

502:

Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен «Доктор», Проф. направление — 4.3. Биол. науки Зоология на гръбначните животни към кат. «Зоология и антропология»| СУ «Св. Климент Охридски», Биол. фак., Кат. «Зоология и антропология»| 2019

 

504:

Библиогл. с. 50-52

 

506:

Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване

 

533:

Електронно копие| София| Университетска библиотека «Св. Климент Охридски»| 2019

 

650:

Грабливи птици| екология.| България

 

700:

Делов, Венцислав Георгиев| науч. ръководител

Национален конкурс „Родолюбие“

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » В

A, Б, В, Г, Д, Е-Ж, З, И-Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Х, Ц-Ч, Ю, Я

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Валентина Димитрова Благова, главен експерт в МОН, 94-5638 от 18. 12.2020 г.

Валентина Митева Каналиева, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО — Бургас, 94-6440 от 31.12.2018 г. 

Валентина Николова Георгиева, експерт програми и проекти в МОН, 94-385 от 31.01.2019 г.

Ваня Веселова Найденова, главен експерт в МОН, 94-3381 от 07.07.2021 г.

Ваня Димитрова Блъскова, старши експерт по изкуства в РУО-София-град ,94-3086 от 07.07.2020 г.

Ваня Тинкова Тивидошева, началник на отдел в МОН, 94-5268 от 10.11.2021 г.

Васил Стоянов Пеев, старши експерт по български език и литература в РУО-Шумен, 94-4567 от 26.08.2019 г.

Велина Паисиева Томова, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО — София-град, 94-1131 от 29.03.2021 г.

Велизара Дончева Митева, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО-Добрич, 94-799 от 26.02.2019 г. 

Величка Николаева Николовa, експерт програми и проекти в МОН, 94-182 от 20.01.2020 г.

Венка Цветкова Вучкова, експерт програми и проекти в МОН, 94-2999 от 12. 06.2019 г.

Венка Цветкова Вучкова, експерт, програми и проекти (Координатор „Териториални екипи“), 94-5674 от 29.12.2020 г.

Венка Цветанова Вучкова, експерт, програми и проекти (Координатор „Териториални екипи“), 94-1261 от 13.04.2021 г.

Венко Спасов Божанов, експерт програми и проекти в МОН, 94-960 от 31.03.2020 г. 

Венцислав Николов Христов, главен специалист в МОН, 94-5582 от 01.12.2021 г.

Венцеслава Атанасова Григорова, главен експерт в МОН, 94-562 от 11.02.2019 г.

Вера Георгиева Влахова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО-София град, 94-5328 от 23.11.2020 г.

Весела Трайкова Караянева, главен експерт в МОН, 94-3250 от 13.07.2021 г.

Веселин Георгиев Василев, главен експерт в МОН, 94-6448 от 31.12.2018 г.

Веселина Русева Павлитова, началник на РУО в РУО-Хасково, 94-5223 от 11.11.2021 г.

Весислава Орлинова Панджерова, главен експерт в МОН, 94-3787 от 10.07.2019 г.

Виолета Емилова Василева, старши експерт за обучението в начален етап в РУО — Плевен, 94-6301 от 17. 12.2018 г.

Виолина Христова Войнова, старши експерт по анализ на информацията в РУО — Търговище, 94-5635 от 30.10.2018 г.

Витан Цветанов Витов, старши експерт по организация на средното образование в РУО — Велико Търново, 94-6153 от 06.12.2018 г.

Владимир Антонов Врачев, младши експерт в МОН, 94-4908 от 19.10.2021 г.

Владимир Валериев Станчев, директор на дирекция в МОН, 94-2268 от 29.05.2020 г. 

Владимир Иванов Кършев, старши експерт в РУО-Пловдив, 94-3900 от 17.08.2021 г.

Върбинка Христова Миланова, изпълнител (ПМС66/1996 г.) в МОН, 94-3841 от 10.08.2021 г.

Община Ловеч

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Корнелия Добрева Маринова
Телефон: 688 222/ 0888895252

ПРИЕМНО ВРЕМЕ
Кмет на Община Ловеч
сряда от 8.30 до 11.30 часа предварително записване на
тел. 068/601 260

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Цветан Борисов Георгиев
Телефон: 068/688 234
Приемен ден: сряда от 8. 30 до 11.30 часа

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Венцислав Маринов Христов
Телефон: 068/688 260
Приемен ден: сряда от 8.30 до 11.30 часа

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Ивелина Илиева Радевска
Телефон: 068 / 688 245
Приемен ден:сряда от 8,30 до 11,30 часа

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Даниела Минкова Цанова
Телефон: 068/688 255
Приемно време: сряда от 8.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 16.30 часа.

Площ: 946 кв.км
Население: 61 419 души
Надм. височина: 200 м
Пощ. код: 5500
Тел. код: 068
Празник на общината: 11 май

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ»:
Директор:
инж. Тони Михайлов Паричев
Телефон:
068/ 688 224

 • ОТДЕЛ ,,АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ»
 • ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ»
 • ОТДЕЛ „ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ»

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция «Устройство на територията»

 • Отдел «Архитектура, застрояване контрол и регистрация на строежи»
 • Отдел «Инженерни мрежи, инвестиции и екология»
 • Отдел «Кадастър и регулация»


Дирекция «Хуманитарна политика»

 • Отдел «Духовни дейности»
 • Отдел «Здравеопазване и социални дейности»


Дирекция «Проекти и програми»

 • Отдел «Планиране»
 • Отдел «Управление на проекти»

Работно време на дирекция МДТ
от 8:00 до 16:30 ч. при спазване на изискванията

Седалище и адрес
5500 Ловеч, ул. „Търговска“ № 22
Данни за кореспонденция
Телефон: (068) 601 260 кмет
Телефон: 688 212 информация
Телефон: 688 381
Център за услуги и информация
Телефон: (068) 601 261

Работно време на Община Ловеч
от 8:00 до 12:00 ч.
от 13:00 до 17:00 ч.

Е-mail: [email protected]
URL: http://www.lovech.bg/

Кметове на кметства и кметски съвети

Абланица
Младен Петков Цонев
тел.: 069212233; 0884704071

Александрово
Красимир Вълев Кръстев
тел.: 069422000; 0884704070

Баховица
Калин Петков Кръстев
тел.: 069122233; 0884704074;

Българене
Тодорка Димитрова Славчева
тел.: 069172234; 0884704073;

Владиня
Тодор Ангелов Тодоров
тел.: 069252232; 0884704082;

Горан
Надежда Кунчева Петкова
тел. : 069232233; 0884704077;

Горно Павликене
Тинка Иванова Пушкова
тел.: 069262232; 0884704078

Дойренци
Мариана Дичева Хитова
тел.: 069249231; 0884704079;

Дренов
Йордан Тинчев Любенов
тел.: 069182322; 0882590775;

Йоглав
Ирена Владимирова Георгиева
тел.: 069241363; 0884704084;

Казачево
Иван Димитров Диков
тел.: 069243320; 0884704085;

Къкрина
Иваничка Димитрова Станчева
тел.: 069282233; 0884704086;

Лисец
Пламен Ивнаов Върбановски
тел.: 069112500; 0884704075;

Малиново
Ибрахим Ахмедов Абдиев
тел.: 069102225; 0884704089;

Пресяка
Валентина Николаева Цвяткова
тел.: 069242320; 0884704091;

Радювене
Венцеслав Бориславов Банчев
тел.: 069292383; 0884704092;

Скобелево
Милянка Лазарова Петкова
тел. : 069248230; 0884704095;

Славяни
Петко Георгиев Петков
тел.: 069232232; 0884704093;

Слатина
Ваня Василева Стоянова
тел.: 069192232; 0884704094;

Смочан
Юлия Димитрова Несторова
тел.: 069152222; 0884704097;

Умаревци
Виктория Руменова Маринова
тел.: 069272231; 0884704101;

ХлевенеЛъчо Митев Йорданов
тел.: 069240323; 0884704102;

Чавдарци
Красимира Атанасова Бинакова
тел.: 069462273; 0884704103;

Брестово
Радинка Ивнаова Тотева
тел.: 069162266; 0884704072;

Гостиня
Валентина Николаева Цвяткова
тел.: 069247323; 0884704076;

Деветаки
Георги Христов Цонев
тел.: 069241275; 0884704081;

Дъбрава
Юлина Иванова Петрова
тел.: 069102316; 0884704087;

Изворче
Красимир Борисов Ганков
тел. : 068601309; 0884704083;

Лешница
Гинка Димитрова Атанасова
тел.: 069222228; 0884704088;

Прелом
Венета Кръстева Кисьова
тел.: 069102353; 0884704090;

Соколово
Милчо Стоянов Маринов
тел.: 069372232; 0884704096;

Сливек
Сергей Стефанов Кривошиев
тел.: 069142232; 0884704098;

Стефаново
Юлина Иванова Петрова
тел.: 069102343; 0884704087;

Тепава
Наташка Торнева Ралчева
тел.: 069244230; 0884704100;

Венцислав Христов | LevskiSofia.info

           «А» Футболна групаАкадемик (Варна)Академик (Свищов)Академик (София)Арда 1924 (Кърджали)Бдин 1923 (Видин)Беласица (Петрич)Берое (Стара Загора)Ботев (Враца)Ботев (Пловдив)ВВС (София)Велбъжд (Кюстендил)Верея (Стара Загора)Витоша (Бистрица)Вихрен (Сандански)Волов (Шумен)Димитровград (Димитровград)Добруджа 1919 (Добрич)Дунав (Русе)Етър (Велико Търново)Етър 1924 (Велико Търново)Етър ВТ (Велико Търново)Завод 12 (София)Калиакра 1923 (Каварна)Литекс (Ловеч)Локомотив (Горна Оряховица)Локомотив (Мездра)Локомотив (София)Локомотив 1926 (Пловдив)Локомотив 1929 (София)Лудогорец 1945 (Разград)Любимец 2000 (Любимец)Марек 1915 (Дупница)Марица 1921 (Пловдив)Металург 1957 (Перник)Миньор (Перник)Монтана 1921 (Монтана)Несебър (Несебър)Нефтохимик 1962 (Бургас)Олимпик (Тетевен)Павликени (Павликени)Пирин (Благоевград)Пирин 1912 (Гоце Делчев)Пирин Благоевград (Благоевград)Раковски (Русе)Рилски спортист 2011 (Самоков)Родопа 1927 (Смолян)Розова долина (Казанлък)Светкавица 1922 (Търговище)Севлиево (Севлиево)Септември (София)Славия (Пловдив)Славия 1913 (София)Сливен 2000 (Сливен)Спартак (Плевен)Спартак (София)Спартак 1918 (Варна)Спартак 1947 (Пловдив)Спортист 2009 (Своге)Строител (София)Торпедо (Плевен)Тунджа 1915 (Ямбол)Хасково (Хасково)Хебър 1918 (Пазарджик)Химик (Димитровград)Царско село 2015 (София)ЦСКА (София)ЦСКА 1948 (София)ЦСКА-София (София)Червено знаме (Кюстендил)Червено знаме (София)Черно море (Варна)Черноморец 1919 (Бургас)Черноморец Бургас (Бургас)Черноморец Бургас (София)Янтра 2019 (Габрово)

              Купа на БългарияАкадемик (София)Арда 1924 (Кърджали)АС 23 (София)Атлетик (Куклен)Балкан (Белоградчик)Балкан 1929 (Ботевград)Балкански миньор (Твърдица)Банско (Банско)Бдин 1923 (Видин)Беласица (Петрич)Белослав (Белослав)Бенковски (Исперих)Бенковски (София)Берое (Стара Загора)Борислав (София)Ботев (Враца)Ботев (Гълъбово)Ботев (Ихтиман)Ботев (Кричим)Ботев (Пловдив)Ботев (София)Брестник 1948 (Пловдив)България (Хасково)ВВС (София)Велбъжд (Кюстендил)Вихрен (Сандански)График (София)Доростол (Силистра)Дунав (Русе)Етър (Велико Търново)Етър 1924 (Велико Търново)Завод 12 (София)Загорец (Нова Загора)Искър (София)Княз Кирил (София)Литекс (Ловеч)Локомотив (Горна Оряховица)Локомотив (Мездра)Локомотив (София)Локомотив 1926 (Пловдив)Лудогорец 1945 (Разград)Марек 1915 (Дупница)Марица 1921 (Пловдив)Металург 1957 (Перник)Миньор (Бухово)Миньор (Перник)Миньор (Раднево)Монтана 1921 (Монтана)Надежда (София)Несебър (Несебър)Нефтохимик 1962 (Бургас)Нови Искър (Нови Искър)Партизан (Червен бряг)Пирин (Благоевград)Пирин 1912 (Гоце Делчев)Пирин 1941 (Разлог)Пирин Благоевград (Благоевград)Планинец (Априлци)Поморие (Поморие)Рилски спортист 2011 (Самоков)Родопа 1927 (Смолян)Розова долина (Казанлък)Светкавица 1922 (Търговище)Септември (Симитли)Септември (София)Скобелев Победа 39 (Плевен)Славия (Пловдив)Славия 1913 (София)Сливен 2000 (Сливен)Сливнишки герой (Сливница)Сокол (Марково)Сокол (София)Сокол 94 (Пловдив)Спартак (Плевен)Спартак (София)Спартак 1918 (Варна)Спартак 1947 (Пловдив)Спортист (София)Спортист 2009 (Своге)Спортклуб (Пловдив)Спортклуб (София)Средец (София)Строител (София)Тунджа 1915 (Ямбол)Ударник (София)Устрем (София)ФК 13 (София)Хасково (Хасково)Хеброс 1921 (Харманли)Хебър 1918 (Пазарджик)Химик (Димитровград)Цар Борис III (София)Царско село 2015 (София)ЦСКА (София)ЦСКА-София (София)Чавдар (София)Чепинец (Велинград)Червено знаме (София)Черно море (Варна)Черно море (Варна)Черноломец (Попово)Черноморец 1919 (Бургас)Черноморец Бургас (Бургас)Чумерна (Елена)Янтра 2019 (Габрово)

                   ЕвротурнириАЕК (Ларнака)АЗ (Алкмар)АИК (Стокхолм)Айндрахт (Аалст)Апоел (Никозия)Апоел (Рамат-Ган)Атирау (Атирау)Атлетико (Мадрид)Аустрия (Виена)Аякс (Амстердам)Б1903 (Копенхаген)Баку (Баку)Барселона (Барселона)БАТЕ (Борисов)Беверен (Беверен)Бенфика (Лисабон)Бешикташ (Истанбул)Боавища (Порто)Бран (Берген)Брьондби (Копенхаген)Вадуц (Вадуц)Вележ (Мостар)Вердер (Бремен)Вестманея (Вестманея)Виляреал (Виляреал)Витебск (Витебск)Галатасарай (Истанбул)Гент (Гент)Гурник (Забже)Дебрецен (Дебрецен)Динамо (Берлин)Динамо (Букурещ)Динамо (Киев)Днепър (Днепър)Дуисбург (Дуисбург)Дъндолк (Дъндолк)Ескишехирспор (Ескишехир)Железничар (Сараево)Жилина (Жилина)Иртиш (Павлодар)Калмар (Калмар)Киево (Верона)Копенхаген (Копенхаген)Лацио (Рим)Ливърпул (Ливърпул)Лил (Лил)Люцерн (Люцерн)Марибор (Марибор)Милан (Милано)Модрича (Модрича)Оксер (Оксер)Олимпиакос (Пирея)Олимпик (Марсилия)Олимпия (Любляна)ОФИ (Ираклион)Петржалка (Братислава)Реал (Мадрид)Реал (Сарагоса)Ред Бул (Залцбург)Рейнджърс (Глазгоу)Рейпас (Лахти)Роял Антверп (Антверпен)Ружомберок (Ружомберок)Санкт Гален (Санкт Гален)Сант Жулия (Сант Жулия)Сараево (Сараево)Севиля (Севиля)Сиони (Болниси)Сконто (Рига)Славия (Прага)Слован (Братислава)Спарта (Ротердам)Спартак (Търнава)Спортинг (Лисабон)Сутиеска (Никшич)Тампере Юнайтед (Тампере)Удинезе (Удине)Уйпещ (Будапеща)Университатя (Клуж-Напока)Уотфорд (Уотфорд)Ф91 Дюделанж (Дюделанж)Ференцварош (Будапеща)Хайдук (Сплит)Хееренвеен (Хееренвеен)Целе (Целе)ЦСКА (Москва)Челси (Лондон)Шалке 04 (Гелзенкирхен)Шльонск (Вроцлав)Щурм (Грац)Щутгарт (Щутгарт)Ювентус (Торино)Юргорден (Стокхолм)

День Святого Вацлава в Чехии в 2022 году

Когда День Святого Вацлава?

Этот праздник всегда отмечается 28 сентября.

День святого Вацлава, покровителя Богемии, в память о его смерти в 935 году.

Также известный как «День Чешской государственности», это национальный праздник в Чешской Республике, который с 2000 года является государственным праздником.

День истории Святого Вацлава

Это тот самый добрый король Вацлав, который упоминается в популярной рождественской песне 1853 года о св.День Стефана.

Вацлав родился недалеко от Праги в 907 году и был сыном герцога Богемии. Его отец умер в 921 году, а Вацлав правил с 922 года, когда ему было 15 лет. Воспитан как христианин, прежде всего его бабушкой Людмилой, которую крестили греческие миссионеры Кирилл и Мефодий, которые принесли христианство в этот регион.

Правление Вацлава отмечено его поддержкой церкви, его стремлением объединить Богемию и заключить мир с Германией.

Эта политика породила врагов в его дворе и даже в его семье.Его брат Болеслав был одним из тех, кто замышлял против него заговор. Болеслав пригласил Вацлава на освящение церкви. Утром 28 сентября 935 г. (или 929 г., по мнению некоторых историков), по дороге на обедню Вацлав подвергся нападению Болеслава и был убит сторонниками своего брата.

Приняв мученическую кончину, Вацлав сразу был причислен к лику святых. Это привело к культу почитания, когда ему было написано несколько биографий и приписаны чудеса. Император Священной Римской империи Оттон I даже посмертно сделал его королем, поэтому в гимне он упоминается как король, хотя при жизни он был герцогом.

После смерти Вацлава к власти пришел Болеслав, который правил почти пятьдесят лет. Позже Болеслав явно чувствовал раскаяние или вину за свои действия, и в 972 году он построил в Праге первую церковь, посвященную Святому Вацлаву.

Несмотря на то, что день памяти чешского покровителя долгое время был важным днем ​​для чешских римо-католиков, День святого Вацлава стал национальным праздником только в 2000 году – «День чешской государственности» – по инициативе христианской Демократическая партия.

В качестве примечания и предостережения от братоубийства: именно Болеслав основал независимое Чешское государство, но его замученный брат празднует День Чешской государственности в свой день памяти.

В этот день пражский архиепископ привозит из Праги череп св. Вацлава и выставляет напоказ город его убийства Стара Болеслав.

Как отмечают День Святого Вацлава?

В последние годы праздник Вацлава ассоциируется с популярным рынком и пивными праздниками.

В связи с праздником также закрываются магазины по всей стране, в том числе гипермаркеты и супермаркеты.

Небольшие магазины площадью менее 200 квадратных метров могут оставаться открытыми, как и магазины в транзитных зонах, таких как аэропорты и вокзалы. Торговые центры будут работать по скорректированному графику, так как магазины площадью более 200 квадратных метров будут закрыты в течение дня (многие фуд-корты остаются открытыми по скорректированному графику).

Вацлавская площадь

Вацлавская площадь, самая известная и важная площадь в Праге, до 1848 года была известна как Конный рынок и была переименована в рамках движения Национального пробуждения, которое в конечном итоге привело к созданию Чехословакии в 1918 году.

Статуя Святого Вацлава, которую вы видите сегодня, на самом деле вторая. Первым был небольшой песчаник работы скульптора Иоганна-Георга Бендла, датируемый 1680 годом. Он стоял в центре площади до 1879 года, а затем был перенесен в Вышеград, где и стоит до сих пор.

Нынешняя статуя является работой Йозефа Вацлава Мысльбека, и на ее создание ушли десятилетия, и она была окончательно завершена в 1924 году. На ней также изображены четыре других чешских святых, окружающих основание: Людмила, Агнесса Чешская (Анежка Ческа), Прокоп и Адальберт. (Войтех).

Песня — Добрый король Вацлав


Энтони Питтс : Книга гимнов Наксоса

Книга гимнов Наксоса представляет собой сборник как очень старых, так и очень новых. Это подборка самых любимых и новых гимнов, основанная на вековых традициях. Настройки все новые, заказанные Naxos для этой книги. Колядки разворачиваются в четырех повествовательных последовательностях, каждая из которых посвящена отдельной части Рождественской истории — от Надежды на Пришествие до объявления Послания, радости рождения Младенца и празднования прихода Царя Царей. Всего 24 гимна, по одному на каждый день Адвента. К книге прилагается оригинальный компакт-диск Naxos в исполнении отмеченного наградами хора Tonus Peregrinus под управлением композитора Энтони Питтса.

Список песен: О, приди, о, приди, Эмамануил, От сердца рожденного, о, скоро приди, Verbum Patris umanatur, Вот! Он идет, Остролист и Плющ, Вот там Роза цветет, Аллилуйя — новая работа, Дин! дон! весело на высоте, Пока пастухи смотрели, Песнь ангелов, Слушайте! Ангелы-вестники поют, Тихая ночь, В яслях, Младенец Иисус, тише! теперь засыпай, о маленький городок Вифлеем, Иисус, сама мысль сладка, О, приди, все верные, Царь царей, In dulci jubilo, Добрый король Вацлав, Мы, три короля, Я видел, как три корабля приплывают, Приветствую тебя. Помазаннику Господню


Одри Снайдер : Полная история западной музыки (сокращенная)

Ищете быстрый способ познакомиться с историей музыки? Попробуйте этот ироничный урок истории, организованный Одри Снайдер. Обязательно развлечь. Доступны отдельно: SATB, 2-Part любая комбинация и компакт-диск ShowTrax. Время работы: прибл. 4:00.

Список песен: Приди, приди, Эммануэль, К Элизе, Концерт для трубы ми-бемоль мажор, Отрывок из первой части, Ибо у нас родился ребенок, Также Спрах Заратустра, Вступительная тема, Вальс цветов, Хорошо Король Вацлав, Увертюра «Севильский цирюльник», Eine Kleine Nachtmusik, Симфония № 9, Четвертая часть, Танец тростниковых флейт, Соната для фортепиано № 14 до-минор («Лунный свет») Op.27 № 2 Тема первой части, Токката и фуга ре минор, Симфония № 5 до минор, Отрывок из первой части, Wiegenlied (Спи, нежно спи)


Essential Carol Singer предлагает решение бесконечной проблемы слишком большого количества книг и нехватки рук. Он включает в себя тридцать самых популярных гимнов в одной книге, все SATB, без сопровождения, без разделения. Этот легкий том карманного размера легко читается, а схема с краткими партитурами позволяет при необходимости добавлять аккомпанемент. Все гимны расположены в алфавитном порядке для удобства использования, по одному гимну на странице. Предлагая простые аранжировки в практичных тональностях, The Essential Carol Singer станет компаньоном каждого певца на Рождество. Отобрано и отредактировано бывшим давним певцом Swingle Беном Пэрри.

Список песен: Ангелы из Царств Славы, Далеко в яслях, Кэрол Голова Кабана, Украсьте Зал Ветками Остролиста, Дин! Донг! Весело На Небесах, Первый Новелл, упокой Боже Вы, Веселые Господа, Добрые Христиане Радуйтесь, Добрый Король Вацлав, Слушайте! Ангелы-вестники поют, Вот мы идем, Вассилинг, Падуб и плющ, Я видел три корабля, Холодной серединой зимы, Младенец святой, Наступила ясная полночь, Звон колокольчиков, Радость мира, Теперь падуб несет А Ягода, О рождественская елка, Приходи, Все верные, О маленький городок Вифлеем, В рождественскую ночь все христиане поют, Однажды в Королевском городе Давида, Без Дня Кэрол, Смотри, Среди зимнего снега, Тихая ночь, Суссекс Кэрол, К Us Is Born A Child, We Three Kings of Orient Point Are, и многое другое


Боб Чилкотт и Дэвид Блэквелл: Колядки для хоров 5

Колядки для хоров 5 продолжает традицию своих предшественников, предоставляя полный ресурс для хоров от Адвента до Богоявления. Включая совершенно новые гимны и аранжировки классических мелодий, коллекция демонстрирует самые лучшие известные и новые имена в хоровой композиции на сегодняшний день.

Список песен: Небесная песня, Маленький ребенок есть yborn, A Patre Unigenitus, Адам лежал ybounden, Вдали в яслях (мелодия Великобритании), Вдали в яслях (мелодия США), Блаженная Мария бродит через шип, Кэрол при свечах, Кэрол, Дин-дон! весело на высоте, Слава Младенцу Христу, упокой господа веселые, господа, Добрый король Вацлав, Слушай! ангелы-глашатаи поют: Тише! моя дорогая, я видел конюшню, я видел три корабля, я пою о девушке, In dulci jubilo, Он пришел в полночь ясную (британская мелодия), Он пришел в полночь ясную (американская мелодия), Радость миру! Смотри, как вечно цветет роза, Люллей, мне нравится, Мой Господь пришел, Новый год, Приходите, все верные, Приходите, Приходите, Эммануэль, О маленький городок, Старое Рождество вернулось (или Гостеприимство возродилось) ) и многое другое


Хор Королевского колледжа, Кембридж : Рождество в Королевском колледже

Каждый канун Рождества на протяжении десятилетий всемирно известный хор Часовни Королевского колледжа в Кембридже транслирует Фестиваль девяти уроков и гимнов по всему миру на радио BBC (Carols from King’s также ежегодно транслируются BBC каждое Рождество). Он никогда не перестает вдохновлять и привлекать, объединяя чтения из рождественской истории с пением традиционных гимнов, к которым могут присоединиться все: классические рождественские аранжировки для хора и захватывающие недавно сочиненные гимны, которые часто становятся хоровой классикой. Для бесчисленного количества людей трансляция «Девяти уроков» и «Рождественских гимнов» является важной частью рождественского опыта.

Музыкальный директор Королевского колледжа Стивен Клеобери создал этот альбом из сорока шести самых устойчивых хоровых произведений с фестивалей.Тринадцать из них публикуются здесь впервые, десять были специально заказаны для Кинга, а семь — гимны для хора и прихожан. Эта коллекция включает в себя аранжировки музыкальных директоров King Дэвида Уилкокса, Филипа Леджера и Стивена Клеобери, а также ведущих современных композиторов, таких как Ричард Родни Беннетт, Боб Чилкотт, Джонатан Дав, Джон Жубер, Роксана Пануфник, Арво Парт, Джон Раттер, Питер Скалторп, Джон Тавенер и Джудит Вейр.

Christmas at King’s включает в себя предисловие Стивена Клеобери и полезное приложение для чтения с соответствующим репертуаром из сборника для тех хоров, которые хотят представить свой собственный Фестиваль Девяти Уроков и Колядок.

Список песен: Однажды в городе Королевского Давида, Великое и Могучее Чудо, Нежная Стрельба, Пречистая Дева, Адам Лэй Ибаденден, Аллилуйя, Новая Работа Под руку, Вдали В Яслях, Веселись, Бенедикамус Домино, День рождения твоего короля, Богородицкое Дьево, Христо Паремус Кантика, Господи, господи, добрый король Вацлав, Я видел, как три корабля приплывают, Странствую я, Я пою о девушке, Иллюминаре, Иерусалим, Зимой , Младенец Святой , Младенец Низкий , Младенец Король , Оно пришло в полночь ясную , Иисус Христос Яблоня , Ягненок , Утренняя песня для Младенца Христа , Myn Lyking , Немалое чудо , Любовь сошла на Рождество , Ноэль nouvelet, Nowel и др.


Дэвид Уилкокс (редактор): Колядки для хоров Том 4

Сборники гимнов для хоров зарекомендовали себя как наиболее существенные сборники гимнов для исполнителей гимнов во всем мире. В каждом томе представлен широкий выбор колядок на любой случай, от хорошо известных мелодий в великолепной аранжировке до лучших оригинальных композиций. Включает версии аранжировок для верхнего голоса из классической серии песенников «Carols for Choirs».

Список песен: Счастливого Рождества, Новогодняя песнь, Пречистая Дева, Adeste Fidelis, Ангелы, из Царств славы, Angelus ad Virginem, Как с радостью люди древности (конгрегационная версия), Вдали в яслях, Рожденный в такой голой конюшне, Вишневый гимн, Ковентри Кэрол, Палуба Холл, Дин-дон-дин, Дин-дон! весело на высоте, Осел Кэрол, Осел едет по ухабистой дороге, Первый Новелл, Гавриил к Марии пришел, Гавриил, Послание Габриэля, Боже, будьте счастливы, господа (конгрегационная версия), Боже, упокойте вас, господа (без сопровождения), прохождение холмы, добрый король Вацлав, радуйся! Пресвятая Дева Мария, Послушайте, как поют ангелы-вестники (Конгрегационалистская версия), Послушайте, как поют ангелы-вестники (Версия без сопровождения), Он улыбается в своей колыбели, Здесь мы приносим новую воду, Остролист и плющ, Как далеко до Вифлеема, и подробнее


Дик Шэрон : Палуба Залы

Наконец-то! Сборник праздничных песен, предназначенный для голосов среднего школьного возраста (или для взрослых групп, состоящих всего из нескольких мужчин!). Основанные на самых продаваемых аранжировках из сборников песен SATB CASA, эти диаграммы созданы для того, чтобы облегчить работу с мужскими голосами.

Список песен: Кэрол о колоколах, Украсьте залы, Добрый король Вацлав, Песня Хануки, А вот и мы, Колокольчики, Веселый старый святой Николай, О рождественская елка, Тихая ночь, Тихая ночь, Мы желаем You A Merry Christmas


Fred Waring and his Pennsylvanians : Fred Waring Christmas Songbook

Этот превосходный сборник рождественских гимнов дополняет самый продаваемый общий сборник Хоули Адеса, Fred Waring Songbook.Хоули Адес, долгое время считавшийся одним из самых искусных аранжировщиков музыки для пения в Америке, был связан с организацией Фреда Варинга с 1937 года. Эти долгие и плодотворные отношения отражены в творческом подходе к музыке в этой книге и во многих других. опубликованные настройки мистером Адесом. Более 30 гимнов а капелла для SATB, SSA и TTBB.

Список песен: Ангелы из царств славы, Как мы недавно смотрели, Принеси факел, Жанетт Изабелла, Христос родился в день Рождества, Первый Ноэль, Дружелюбные звери, Фум, Фум, Фум, Радостные рождественские колокола, Иди , Расскажи это на горе, Упокой господи, веселые господа, Радуйтесь добрым христианам, Добрый король Вацлав, А вот и мы, Кэролинг, Холли и плющ, Я слышал колокола на Рождество, Я видел, как три корабля приплывают, Радость миру, Вот, как цветет роза, Люлли, Лулла, Ты, маленькое дитя, Марш королей, Мастера в этом зале, О рождественская елка, Приходите, маленькие дети, Приходите, Приходите, маленькие Эммануэль, Вифлеемский городок, Пат-а-Пан, Красноносый олень Рудольф, Шепарды стряхивают с себя сонливость, Поем мы теперь о Рождестве, Снег лежит на земле и многое другое


Глэдис Питчер: 30 старых и новых рождественских гимнов (TTBB)

30 старых и новых рождественских гимнов для церкви, дома или общины ты поешь. Это издание предназначено для унисонных или четырехчастных мужских голосов.

Список песен: Ангелы, которых мы слышали на небесах, Далеко в яслях, День рождения короля, Колядка русских детей, Рождество приближается, Ковентри Кэрол, Палубный зал, Первый Ноуэлл, Дружелюбные звери, Бог Отдыхайте, господа, добрый король Вацлав, слушайте! Ангел-вестник, Остролист и плющ, Наступила ясная полночь, Звон колокольчиков, Радость миру, Вот, как вечно цветет роза, Приходите, все верные, Приходите, Приходите, Эммануэль, О святая ночь, о маленький городок Вифлеем, пастухи, стряхните с себя сонливость, Тихая ночь, Сусанни, Песня вассаила, Мы три короля Востока, Мы желаем вам счастливого Рождества, Что это за дитя? (Зеленые рукава), «Пока мои овцы», «Пока пастухи пасли свои стада» и др.


Глэдис Питчер: 30 старых и новых рождественских гимнов (SATB)

30 старых и новых рождественских гимнов для церкви, дома или сообщества пение. Это издание предназначено для унисонных или четырехчастных смешанных голосов.

Список песен: Ангелы, которых мы слышали на небесах, Далеко в яслях, День рождения короля, Колядка русских детей, Рождество приближается, Ковентри Кэрол, Палубный зал, Первый Ноуэлл, Дружелюбные звери, Бог Отдыхайте, господа, добрый король Вацлав, слушайте! Ангел-вестник Добрый король Вацлав Синг, Падуб и плющ, Наступила ясная полночь, Звенящие колокольчики, Радость миру, Вот, как вечно цветет роза, Приходите, все верные, Приходите, Приходите , Эммануэль, О святая ночь, О маленький городок Вифлеем, Пастухи, стряхните с себя сонливость, Тихая ночь, Сюзанни, Песня вассаила, Мы три короля Востока, Мы желаем вам счастливого Рождества, Что это за дитя? (Зеленые рукава), Пока мои овцы, пока пастухи пасли свои стада


Глэдис Питчер : 30 старых и новых рождественских гимнов SSA

30 старых и новых рождественских гимнов для пения в церкви, дома или в обществе. Это издание предназначено для унисонных или трехчастных женских голосов.

Список песен: Ангелы, которых мы слышали на небесах, Далеко в яслях, День рождения короля, Колядка русских детей, Рождество приближается, Ковентри Кэрол, Палубный зал, Первый Ноуэлл, Дружелюбные звери, Бог Отдыхайте, господа, добрый король Вацлав, слушайте! Ангел-вестник Добрый король Вацлав Синг, Падуб и плющ, Наступила ясная полночь, Звенящие колокольчики, Радость миру, Вот, как вечно цветет роза, Приходите, все верные, Приходите, Приходите , Эммануэль, О святая ночь, О маленький городок Вифлеем, Пастухи, стряхните с себя сонливость, Тихая ночь, Сюзанни, Песня вассаила, Мы три короля Востока, Мы желаем вам счастливого Рождества, Что это за дитя? (Зеленые рукава), Пока мои овцы, пока пастухи присматривали за своими стадами


Джей Альтхаус : Joy: A Carol Collection SATB

«Тролльте древние Рождественские гимны» совершенно по-новому с этими яркими, свежими Аранжировки капелла от популярного хорового аранжировщика Джея Альтхауса. 20 настроек гимнов сочетают традиционные тональности с некоторыми современными гармониями, добавляя уникальное резонансное звучание этим проверенным временем фаворитам. Вы будете использовать эту праздничную, современную коллекцию самых любимых гимнов год за годом. Отлично подходит для исполнения полным хором или горсткой певцов на концертах, для общественных выступлений, колядования от двери к двери или всякий раз, когда певцы собираются вместе просто для развлечения во время курортного сезона.

Список песен: Ангелы, которых мы слышали на небесах, Далеко в яслях, Кэрол «Кабанья голова», Ковентри Кэрол, Палубный зал, Первый Ноэль, Иди, расскажи это на горе, Упокой господь, веселитесь, джентльмены, хорошо Король Вацлав, слушай! Ангелы-вестники поют, Вот мы идем, Кэролинг, Настала полночь ясная, Звон колокольчиков, Радость миру, О, придите, все верные, О маленький городок Вифлеем, Тихая ночь, Святая ночь, Мы, три короля Orient Are, мы желаем вам счастливого Рождества, что это за ребенок?


Jay Althouse : Joy: A Carol Collection) SAB

«Тролльте древние Рождественские гимны» совершенно по-новому с этими яркими, свежими аранжировками а капелла от популярного хорового аранжировщика Джея Альтхауса. 20 настроек гимнов сочетают традиционные тональности с некоторыми современными гармониями, добавляя уникальное резонансное звучание этим проверенным временем фаворитам. Вы будете использовать эту праздничную, современную коллекцию самых любимых гимнов год за годом. Отлично подходит для исполнения полным хором или горсткой певцов на концертах, для общественных выступлений, колядования от двери к двери или всякий раз, когда певцы собираются вместе просто для развлечения во время курортного сезона.

Список песен: Ангелы, которых мы слышали на небесах, Далеко в яслях, Кэрол «Кабанья голова», Ковентри Кэрол, Палубный зал, Первый Ноэль, Иди, расскажи это на горе, Упокой господь, веселитесь, джентльмены, хорошо Король Вацлав, слушай! Ангелы-вестники поют, Вот мы идем, Кэролинг, Настала полночь ясная, Звон колокольчиков, Радость миру, О, придите, все верные, О маленький город Вифлеем, Тихая ночь, Святая ночь, Мы, три короля Orient Are, мы желаем вам счастливого Рождества, что это за ребенок?


Jay Althouse : Joy: A Carol Collection SSA

«Тролльте древние Рождественские гимны» совершенно по-новому с этими яркими, свежими аранжировками а капелла от популярного хорового аранжировщика Джея Альтхауса. 20 настроек гимнов сочетают традиционные тональности с некоторыми современными гармониями, добавляя уникальное резонансное звучание этим проверенным временем фаворитам. Вы будете использовать эту праздничную, современную коллекцию самых любимых гимнов год за годом. Отлично подходит для исполнения полным хором или горсткой певцов на концертах, для общественных выступлений, колядования от двери к двери или всякий раз, когда певцы собираются вместе просто для развлечения во время курортного сезона.

Список песен: Ангелы, которых мы слышали на небесах, Далеко в яслях, Кэрол «Кабанья голова», Ковентри Кэрол, Палубный зал, Первый Ноэль, Иди, расскажи это на горе, Упокой господь, веселитесь, джентльмены, хорошо Король Вацлав, слушай! Ангелы-вестники поют, Вот мы идем, Кэролинг, Настала полночь ясная, Звон колокольчиков, Радость миру, О, придите, все верные, О маленький город Вифлеем, Тихая ночь, Святая ночь, Мы, три короля Orient Are, мы желаем вам счастливого Рождества, что это за ребенок?


Джон Раттер / Дэвид Уилкокс : Колядки для хоров

Это подборка самых любимых гимнов и гимнов на Адвент, Рождество, Крещение и Пасху: 74 самых популярных названия из гимнов для хоров 1, 2 и 3, а также 26 новых игр серии. Есть колядки, подходящие как для священных, так и для светских случаев, а также как в сопровождении, так и без сопровождения. Орден Службы для Фестиваля Девяти Уроков и Колядок включен.

Список песен: Мальчик родился, Рождественская песнь, Великое и могучее чудо, Счастливого Рождества, Пречистая дева, Адесте Фиделес, Все люди приближаются, И были пастухи, Ангелы из царств славы, Как в случае с Радостными Людьми Древнего, Далеко в Яслях, Далеко в Яслях, Да будет благословенна Дева Мария, Благословенный Сын Божий, Кэрол Голова Вепря, Прорвись, О Прекрасный Небесный Свет, Кэрол с Колыбельной, Конвентри Кэрол, Конвентри Кэрол, Дин Донг! Весело на высоте Первый Ноуэлл, Галерея Кэрол, Девочки и мальчики, оставьте свои игрушки, Глостершир Вассейл, Упокой вас господь, веселые джентльмены, добрый король Вацлав


Льюис Генри Хортон: Букварь A Cappella

Первое знакомство с пение капелла, содержащее избранный репертуар из двадцати хоров с педагогическими предложениями по интерпретации. Припевы в этом сборнике расположены в порядке возрастания их соответствующих степеней сложности: во-первых, музыка из двух частей, иногда с четырехчастными окончаниями; затем использование мелодического стиля и подражание, обеспечиваемое раундами и канонами; и, наконец, отборный материал в четырехчастной гармонии. В них особое внимание уделялось мелодической линии частей гармонии; неуклюжих пропусков удалось избежать, в то время как плавная мелодия и разнообразие были найдены в пределах легкого компаса молодых голосов.Фортепиано или, предпочтительно, тростниковый орган, если он имеется, можно свободно использовать при обучении партиям, но его следует исключить, как только партии будут выучены, и, тем не менее, время от времени использовать его во время репетиций, чтобы проверить точность высоты тона.

Список песен: Let Us Sing (пушка), Whistle, Mary, Whistle, Billy Boy, A Round of Rounds, Angels We Have Heard On High, All Through The Night, March Of The Kings, Song From «Pippa Passes» , О, как прекрасен вечер, Спустись, Моисей, Укради, Риггети-Джиг, Звезды летней ночи, Соседи, Вот у меня вкусный пирог, Веселый трубадур, Селии, Добрый король Вацлав, Мирные годы, Бендемеера Поток


Линда Спевачек : A-Caroling We Go!

Вот десять любимых гимнов в удобной для пения обстановке а капелла, каждая со специальным хоровым вступлением и кодой, отражающей творческий подход Линды Спевачек. От «Here We Come A-Caroling» до «We Wish You a Merry Christmas» — это коллекция, которая делает каждую песню уникальной и требует очень мало времени на репетицию. Хоры всех возрастов будут с нетерпением ждать возможности поделиться духом Рождества во время колядок!

Список песен: The First Nowell, Here We Come A-Caroling, Jolly Old St. Nicholas, We Three Kings of Orient Are, Deck the Hall, O Come All Ye Faithful, Good King Wenceslas, Ангелы, которых мы слышали на небесах , Тихая ночь, мы желаем вам счастливого Рождества


Линда Спевачек : A-Caroling We Go!

Вот десять любимых гимнов в удобной для пения обстановке а капелла, каждая со специальным хоровым вступлением и кодой, отражающей творческий подход Линды Спевачек.От «Here We Come A-Caroling» до «We Wish You a Merry Christmas» — это коллекция, которая делает каждую песню уникальной и требует очень мало времени на репетицию. Хоры всех возрастов будут с нетерпением ждать возможности поделиться духом Рождества во время колядок!

Список песен: The First Nowell, Here We Come A-Caroling, Jolly Old St. Nicholas, We Three Kings of Orient Are, Deck the Hall, O Come All Ye Faithful, Good King Wenceslas, Ангелы, которых мы слышали на небесах , Тихая ночь, мы желаем вам счастливого Рождества


Реджинальд Жак (редактор) : Колядки для хоров, том 1

Сборники гимнов для хоров зарекомендовали себя как квинтэссенция сборников гимнов для пения гимнов во всем мире. .В каждом томе представлен широкий выбор колядок на любой случай, от хорошо известных мелодий в великолепной аранжировке до лучших оригинальных композиций. 50 гимнов для смешанного хора, включая полный текст традиционных Девяти уроков, напечатанный в виде Приложения.

Список песен: Мальчик родился, Рождественская песнь, Великое и могучее чудо, Счастливого Рождества, Пречистая дева, Адесте Фиделес, Все мужчины приближаются, И были пастухи, Ангелы из царств славы, Как с радостью Старые люди, В гостях у менеджера, Да будет благословенна дева Мария, Благословен сын Божий, Кэрол из головы вепря, Крол, С колыбельной, Ковентри Кэрол, Дин Донг! «Весело на небесах», «Первый Ноэль», «Галерея Кэрол», «Девочки и мальчики», «Оставьте свои игрушки», «Глостерширский вассейл», «Господи, веселые господа», «Добрый король Вацлав», «Великое и могущественное чудо», «Слушайте!» The Herald Angels Sing, Holly And The Ivy, I Saw Three Ships, We Wish You A Merry Christmas, In Dulci Jubilo, Infant Holy, Infant Lowly и др.


Роберт Шоу / Элис Паркер: Книга рождественских гимнов

Двадцать четыре гимна в аранжировке выдающегося хорового дирижера Роберта Шоу и уважаемой Элис Паркер.Аранжировки Шоу-Паркера известны и записываются всеми, в том числе и различными ансамблями Шоу. Эти двадцать четыре гимна, описанные как сборник смешанных голосов, имеют разное звучание с частыми сольными возможностями. Есть также несколько теноровых / басовых диаграмм. У большинства есть пианино для репетиций.

Список песен: Allon, Gay Bergeres, Les Angeles Dans Nos Campagnes (Ангелы, которых мы слышали на небесах) 3. Кэрол «Кабанья голова» (TTBB), Break Forth, O Beauteous Heavenly Light, The Birds Carol, The Cherry Древесная песнь , Христос родился в день Рождества , Фум, Фум, Фум , Радуйтесь добрым христианам , Добрый король Вацлав , Здесь посреди осла и волов , Остролист и плющ , Как до Вифлеема я видел три корабля , Il Est Ne, Le Divin Enfant, В суровую середину зимы, Сложите посохи, Мастера в этом зале, O Sanctissima, So Best A Sight, Susanni, Touro-louro-loura, Что это за дитя?, Ya Viene La Vieja


Сатис Н. Коулман / Элин К. Йоргенсен : Рождественские гимны из многих стран

Этот сборник старых любимых песен, знакомых песен в новой обстановке, колядок на иностранных языках в оригинале и недавно переведенных гимнов является отличным ресурсом для тех, кто хочет чтобы добавить немного больше репертуара к их рождественским гимнам.

Список песен: Adeste Fideles, Хотя вы такие крошечные, Ангелы, которых мы слышали на небесах, An Weihnachten, Когда я сидел на солнечном берегу, Как гулял Иосиф, Как недавно мы смотрели, В гостях в яслях, Бергеры , pour qui cette fete, Кэрол Голова Кабана, The, Принесите свои факелы, Кэрол, дети, Кэрол, Кэрол для цветов, Chantons, baries, Noue Noue, Christ-Boy is Born, Сочельник уже здесь, Рождество снова здесь, Рождественский соловей, The, Christ, Hasten, Ye Shepards, Dame, вставай и испеки свои пироги, Дорогой младенец Иисус, не отдыхай во сне, Deck the Halls, Die Weihnachts Nachtigall, Der Heiland, Der Hirten, Ein, Entre, First Noel, The


Различные аранжировщики : Рождество в песне

Сокровищница традиционных песен, любимых гимнов и гимнов всех времен и народов, отобранных для вашего пение рождества. Составлено и аранжировано для смешанного голоса (SATB) или унисонального пения Тео Прейса. -Прогулка, Как недавно мы смотрели, Как с радостью старые люди, В яслях, Младенец родился в Вифлееме, Младенец из Вифлеема, Прекрасный Спаситель, Принесите факел Жаннет Изабелла, Cantique De Noel, Carol Of The Birds, The Cherry Tree Carol , Младенец Иисус пришел на Землю в этот день , Ребенок в этот день родился , Рождественский гимн , Христос родился в день Рождества , Приходите все вы, дети, Приходите все вы, Шепарды , Товарищи, Все пойте громко , Ковентри Кэрол, Украсьте залы, Везде, Везде, Рождество, Первый Ноэль, От земных задач Поднимите глаза, От каждого шпиля в канун Рождества, С небес выше и многое другое

Этот праздник сборник песен включает в себя сборник лучших современных британских гимнов и аранжировок середины двадцатого века.В него вошли ранее опубликованные произведения, а также новые произведения и аранжировки, написанные специально для этой книги.

Список песен: Младенец родился, Ребенок в этот день родился, Пастушья песнь, Звезда была его ночным светом, Пречистая дева, Адам Лей Ибаденден, Австралийская песнь и Слушай! Ангелы Ирода, Ангелы из Царств Славы, Ангелус ад Вирджинем, Далеко в яслях, Балулалоу, Да будет благословенна Дева Мария, Дин Донг! Весело на высоте, Дорми, Хесус, Восточные монархи, Ecce Puer, Entrez-y tous en Surete, Крылатый с небес, Гавриил, с небесного короля, Упокой господи, господа, Добрый король Вацлав, Здесь мы приносим новую воду, Младенец святой , Иисус, Swete Sone Dere!, Иосиф был стариком, Давайте безопасно войти, Господь Иисус когда-то был ребенком, Люллий, Люллий, Ты, маленькое дитя, Люлли, Луллий, Ты, маленькое маленькое дитя, и другие


Walter Ehret : The International Book of Christmas Carols

164 простых аранжировки с аккордами гимнов со всего мира, с текстами на языке оригинала, а также на английском языке. Эта специальная коллекция также включает историческую справочную информацию о соблюдении Рождества на протяжении многих лет и заметки о конкретных гимнах, чтобы дать дополнительное понимание. Включены песни из Англии, Италии, Латинской Америки, Испании, Скандинавии, Польши, Чехии и других стран.

Список песен: Рождество и его песни, АНГЛИЙСКИЕ КЭРОЛЫ, Мы желаем вам счастливого Рождества, Добрые христиане, Радуйтесь, Семь радостей Марии, Эта ночь Эндриса, Добрый король Вацлав, Господи, здравствуйте, господа, Ковентри Кэрол , Когда Христос родился от Марии Свободной, Падуб и Плющ, Дружелюбные звери, Первый Новелл, Радость миру, Что это за дитя? (Зеленые рукава), Пока пастухи присматривали за своими стадами, Глостерширский вассейл, Песнь о кабаньей голове, Песня вассаила, Двенадцать дней Рождества, В рождественскую ночь (Сассексская песнь), Да будет благословенна дева Мария, Незапятнанная девственница, Однажды в Королевском городе Давида , Спи, Святая Малышка, Слушай! Вестник Ангелы поют, Как с радостью Древние люди, Ангелы из Царств Славы, Мастера в этом зале, Я видел три корабля и многое другое


Уолтер Михалак : Поем мы сейчас о Рождестве

Представьте, как Гораздо продуктивнее и эффективнее ваши репетиции будут, когда у вас или у всех участников вашего хора будет время порепетировать самостоятельно с компакт-диском, предназначенным для их конкретной вокальной партии. Когда вы соберетесь все вместе, у вас будет больше времени, чтобы посвятить нюансам и исполнительским навыкам, а не базовому изучению нот. Репетиционный компакт-диск содержит вокал на ваш выбор: сопрано, альт, тенор или бас с правой стороны (или правый динамик). /наушники), а остальные голоса хора — в левый динамик/наушники. Правильно, вы не одиноки, остальная часть припева с вами, но ваша вокальная партия выделена и изолирована для вашего удобства! Удобная для чтения нотная книга крупного шрифта, которая прилагается к каждому репетиционному компакт-диску, дает дополнительное усиление.Для каждого гимна вы услышите название гимна, набор тонов, самый громкий из которых будет вашим начальным тоном, и щелчок метронома, чтобы начать темп и отсчитывать вас до начала. Отсчет всегда будет за 2 полных такта до начала гимна, а если гимн начинается в середине такта, то перед началом гимна будет 2 полных такта плюс частичный такт. Это так просто! Если вы слушаете в наушниках и у вас нет регулятора баланса, вы можете просто переместить левый или правый наушник, чтобы изолировать левый/правый звук воспроизведения.

Список песен: Ангелы, которых мы слышали на небесах, Далеко в яслях, Ковентри Кэрол, Украсьте залы, Первый Ноуэлл, Да упокойся Бог Вы, веселые джентльмены, добрый король Вацлав, слушайте! Вестник Ангелы поют, Наступила ясная полночь, Радость миру!, Приходите, все верные, О маленький городок Вифлеем, Тихая ночь, Что это за дитя?, Желаем вам счастливого Рождества


Уильям Райден : Празднование гимнов для SSA — Том 2

Уильям Райден — известный композитор и аранжировщик, удостоенный специальной премии ASCAP за свои произведения.Вот классический сборник из шестнадцати традиционных гимнов в переложении для голосов SSA без аккомпанемента средней сложности и подходит для хоров всех возрастов и способностей.

Список песен: Добрый король Вацлав, О рождественская елка, О святой, Упокой господь, веселые господа, Золотая песнь, Вот, как расцветает роза, Первый новелл, Новорожденный, О, приди, о Приходи, Эммануэль, Наступила ясная полночь, Все товарищи громко поют, Вдали в яслях, Марш трех королей, Младенец в вифлемских яслях, Положенный в ясли, Мастера в этом зале, Тихая ночь


Уильям Райден: A Celebration of Carols for SAB — Vol 2

Уильям Райден — известный композитор и аранжировщик, удостоенный специальной премии ASCAP за свои произведения. Вот классический сборник из шестнадцати традиционных гимнов в переложении для голосов SAB без аккомпанемента средней сложности и подходит для хоров всех возрастов и способностей. Этот сборник является вторым томом.

Список песен: Добрый король Вацлав, О рождественская елка, О святой, Упокой господь, веселые господа, Золотая песнь, Вот, как расцветает роза, Первый новелл, Новорожденный, О, приди, о Приходи, Эммануэль, Наступила ясная полночь, Товарищи все громко поют, Вдали в яслях, Марш трех королей, Младенец в вифлемских яслях, Положенный в ясли, Мастера в этом зале, Тихая ночь


Эми Эпплби : Америка Любимые песни всех времен для Бога и страны

Нигде больше вы не найдете собранных в одну бесценную сокровищницу столько ваших любимых американских народных песен, патриотических гимнов и маршей, сердечных песен, морских песнопений, колониальных песен, песен Гражданской войны, гимны, евангельские песни, спиричуэлс, рождественские гимны, поминальные песни и священные классические произведения. Этот всеобъемлющий том включает более 175 полных аранжировок для фортепиано с полными текстами песен и обозначениями аккордов, а также иллюстрирован гравюрами на дереве, гравюрами и рисунками. Спиральный переплет.

Список песен: О, придите, все верные, Радость миру, Старое долгое время, Идите, скажите это на горе, Я видел три корабля, Удивительная благодать, Христос Господь сегодня воскрес, о день покоя и радости , Ковентри Кэрол, У НЕГО ВЕСЬ МИР В РУКАХ, ДОБРЫЙ КОРОЛЬ ВАНСЛАС, БОЕВОЙ ГИМН РЕСПУБЛИКИ, ДОМ НА ХРЕБЕ, ДОЛИНА КРАСНОЙ РЕКИ, Низко качайся, Сладкая Колесница, Скажи мне, ПОЧЕМУ, СТОЧКИ, ВСЮ НОЧЬ, УДАР МУЖЧИНА ВНИЗ, ОТНЕСИТЕ МЕНЯ ОБРАТНО К СТАРОЙ ВИРДЖИННИ, ДЭННИ БОЙ, ГЛУБОКАЯ РЕКА, ОТДАЙТЕ МНЕ ЭТУ СТАРУЮ РЕЛИГИЮ, У МЭРИ РОДИЛСЯ РЕБЕНОК, МОЯ БОННИ ЛЕЖЕТ НАД ОКЕАНОМ, МОЙ СТАРЫЙ ДОМ В КЕНТУККИ, НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ Я ВИДЕЛ,


The Carpenters : Carpenters — Christmas Portrait

Эта звездная коллекция включает фортепианные, вокальные и гитарные аранжировки всех песен Карен и рождественский альбом Ричарда Карпентера 1978 года, разошедшийся миллионным тиражом. Включает 36 лучших хитов сезона: «Аве Мария» — «Песнь колоколов» — «Христос родился» — «Рождественская песня» — «Рождественский вальс» — «Счастливого Рождества» — «Домой на праздники» — «Я буду дома на Рождество» — «Это случилось» Ясная полночь — Время Рождества — Маленький алтарник — Счастливого Рождества, дорогая — О святая ночь — Санта-Клаус едет в город — Тихая ночь — Катание на санях — и многое другое!

Список песен: Тихая ночь, Ангелы, которых мы слышали на небесах, О маленький городок Вифлеем, О святая ночь, Колокольный гимн, Аве Мария, Наступила ясная полночь, Это время Рождества, Первый Ноэль, Ан Старомодное Рождество, Танец фей сахарной сливы, Добрый король Вацлав, In Dulce Jubilo, Маленький Иисус, Миниатюра увертюры, Valse Des Fleurs, Христос родился, Джес Бамбино (Младенец Иисус), Марш игрушек, Серебряные колокольчики, The Рождественская песня, Рождественский вальс, Катание на санях, Снежный человек Фрости, С праздником, Счастливого Рождества, А вот и Санта-Клаус (справа по переулку Санта-Клауса), (Нет места лучше) Дом на праздники, я видел Мама целует Санта-Клауса, я буду дома на Рождество и многое другое


Джей Альтхаус : Рождество для сольных певцов — High

Коллекция из 14 любимых праздничных композиций в прекрасной аранжировке для голоса и фортепиано. Подходит для школы или церкви.

Список песен: О святая ночь, добрый король Вацлав, всю ночь и многое другое!


Jay Althouse : Christmas for Solo Singers — Low

Коллекция из 14 праздничных композиций в замечательной аранжировке для голоса и фортепиано. Подходит для школы или церкви.

Список песен: О святая ночь, добрый король Вацлав, всю ночь и многое другое!


Джей Альтхаус : Готов петь… Christmas

Как и ранее изданные сборники народных песен и спиричуэлс, Ready to Sing…Christmas включает 13 любимых песен в аранжировке для голоса и фортепиано в простом стиле, подходящем для начинающих и молодых солистов, унисонного классного пения и начальных хоровых коллективов. . Включены воспроизводимые листы песен с мелодиями для каждого варианта, которые можно раздать певцам. Солисты также могут использовать эти мелодии при разучивании или исполнении песен. Диск с аккомпанементом в комплекте.

Список песен: Jingle Bells, Away in a Manger, The First Noel, Over the River and Through the Woods, Silent Night, Ding, Dong! Merryly on High, Deck the Halls, Fum, Fum, Fum, Still, Still, Still, Joy to the World, A-Rockin ‘All Night, Frozen December, Good King Wenceslas


Милт Роджерс: Семейная книга рождественских гимнов

Включает 16 страниц с текстами, которые перфорированы, чтобы каждый мог подпевать, всего 19 песен!

Список песен: Ангелы, которых мы слышали на небесах, Далеко в яслях, Украсьте зал, Первый Ноэль, Господи, Веселитесь, господа, добрый король Вацлав, слушайте! Ангелы-вестники поют, Вот мы идем, Кэролинг, Наступила ясная полночь, Звон колокольчиков, Радость миру, О Рождественская елка, Приходите, все верные (Адесте Фиделес), О Святая ночь, О маленький городок Вифлеем, Тихая ночь, Мы три короля Востока, Мы желаем вам счастливого Рождества, Что это за дитя?


Различные аранжировщики: Рождественская фальшивая книга профессиональных певцов — низкий голос

120 праздничных песен, специально аранжированных для голоса в соответствующих певческих тональностях с вступлениями, предлагаемыми повторами, модуляциями и расширенными окончаниями тегов. Отличается большим разнообразием названий.

Список песен: Мы идем в гимн, Ангелы из царства славы, Ангелы, которых мы слышали в вышних, Старое долгое время, Далеко в яслях, Потому что это Рождество (для всех детей), Голубое Рождество, Принеси факел , Жанетта, Изабелла, Бургундская песнь, Кэрол о птицах, Колядование, которое мы идем, Кэролинг, Кэролинг, Песня бурундука, РОЖДЕСТВО, Рождество, Рождество совсем рядом, Рождественская песня, Рождественский вальс, Приходи, ты долго- Ожидаемый Иисус, Ковентри Кэрол, Deck The Hall, Ding Dong! Весело на высоте! , Знают ли они, что сейчас Рождество? , Все — дети на Рождество , Везде, везде , Рождество сегодня вечером , Фелиз Навидад , Первый Ноэль , Дружелюбные звери , Снежный человек Фрости , Иди, расскажи это на горе и подробнее


Различные аранжировки : Рождественский песенник Диснея для детей

Этот специальный сборник из 17 мелодий идеален для детей, которые могут петь эти праздничные каштаны у костра на Рождество. Фортепиано с большими нотами и вокальными аранжировками.

Список песен: Пока есть Рождество, Дорогой Санта, Украсьте зал, Дин Донг! Весело на высоте!, Добрый король Вацлав, Я слышал колокольчики на Рождество, Звон колокольчиков / Катание на санях по снегу, Веселый старый святой Николай, О Рождественская елка, О, какое счастливое Рождество, Парад деревянных солдатиков, Snow Ho Ho, Toyland, Twas the Night Before Christmas, Up On the Housetop, We Wish You a Happy Christmas


Walter Michalak : Sing We Now of Christmas — Alto

Представьте, насколько продуктивнее и эффективнее ваша репетиции будут тогда, когда у вас или всех участников вашего хора будет время, чтобы порепетировать самостоятельно с компакт-диском, предназначенным для их конкретной вокальной партии.Когда вы соберетесь все вместе, у вас будет больше времени, чтобы посвятить нюансам и исполнительским навыкам, а не базовому изучению нот. Репетиционный компакт-диск содержит вокал на ваш выбор: сопрано, альт, тенор или бас с правой стороны (или правый динамик). /наушники), а остальные голоса хора — в левый динамик/наушники. Правильно, вы не одиноки, остальная часть припева с вами, но ваша вокальная партия выделена и изолирована для вашего удобства! Удобная для чтения нотная книга крупного шрифта, которая прилагается к каждому репетиционному компакт-диску, дает дополнительное усиление.Для каждого гимна вы услышите название гимна, набор тонов, самый громкий из которых будет вашим начальным тоном, и щелчок метронома, чтобы начать темп и отсчитывать вас до начала. Отсчет всегда будет за 2 полных такта до начала гимна, а если гимн начинается в середине такта, то перед началом гимна будет 2 полных такта плюс частичный такт. Это так просто! Если вы слушаете в наушниках и у вас нет регулятора баланса, вы можете просто переместить левый или правый наушник, чтобы изолировать левый/правый звук воспроизведения.

Список песен: Ангелы, которых мы слышали на небесах, Далеко в яслях, Ковентри Кэрол, Украсьте залы, Первый Ноуэлл, Да упокойся Бог Вы, веселые джентльмены, добрый король Вацлав, слушайте! Вестник Ангелы поют, Наступила ясная полночь, Радость миру!, Приходите, все верные, О маленький городок Вифлеем, Тихая ночь, Что это за дитя?, Желаем вам счастливого Рождества


Walter Michalak : Sing We Now of Christmas — Bass

Представьте, насколько продуктивнее и эффективнее будут ваши репетиции, если у вас или у всех членов вашего хора будет время порепетировать самостоятельно с компакт-диском, предназначенным для их конкретного вокала. часть.Когда вы соберетесь все вместе, у вас будет больше времени, чтобы посвятить нюансам и исполнительским навыкам, а не базовому изучению нот. Репетиционный компакт-диск содержит вокал на ваш выбор: сопрано, альт, тенор или бас с правой стороны (или правый динамик). /наушники), а остальные голоса хора — в левый динамик/наушники. Правильно, вы не одиноки, остальная часть припева с вами, но ваша вокальная партия выделена и изолирована для вашего удобства! Удобная для чтения нотная книга крупного шрифта, которая прилагается к каждому репетиционному компакт-диску, дает дополнительное усиление.Для каждого гимна вы услышите название гимна, набор тонов, самый громкий из которых будет вашим начальным тоном, и щелчок метронома, чтобы начать темп и отсчитывать вас до начала. Отсчет всегда будет за 2 полных такта до начала гимна, а если гимн начинается в середине такта, то перед началом гимна будет 2 полных такта плюс частичный такт. Это так просто! Если вы слушаете в наушниках и у вас нет регулятора баланса, вы можете просто переместить левый или правый наушник, чтобы изолировать левый/правый звук воспроизведения.

Список песен: Ангелы, которых мы слышали на небесах, Далеко в яслях, Ковентри Кэрол, Украсьте залы, Первый Ноуэлл, Да упокойся Бог Вы, веселые джентльмены, добрый король Вацлав, слушайте! Вестник Ангелы поют, Наступила ясная полночь, Радость миру!, О, придите, все верные, О маленький город Вифлеем, Тихая ночь, Что это за дитя?, Мы желаем вам счастливого Рождества


Walter Michalak : Sing We Now of Christmas — Soprano

Представьте, насколько продуктивнее и эффективнее будут ваши репетиции, если у вас или у всех членов вашего хора будет время порепетировать самостоятельно с компакт-диском, предназначенным для их конкретного вокала. часть.Когда вы все соберетесь вместе, у вас будет больше времени, чтобы посвятить нюансам и навыкам исполнения, а не базовому изучению нот. На репетиционном компакт-диске есть выбранный вами вокал: сопрано, альт, тенор или бас справа (или справа). динамик/наушники), а остальные голоса хоруса в левый динамик/наушники. Правильно, вы не одиноки, остальная часть припева с вами, но ваша вокальная партия выделена и изолирована для вашего удобства! Удобная для чтения нотная книга крупного шрифта, которая прилагается к каждому репетиционному компакт-диску, дает дополнительное усиление.Для каждого гимна вы услышите название гимна, набор тонов, самый громкий из которых будет вашим начальным тоном, и щелчок метронома, чтобы начать темп и отсчитывать вас до начала. Отсчет всегда будет за 2 полных такта до начала гимна, а если гимн начинается в середине такта, то перед началом гимна будет 2 полных такта плюс частичный такт. Это так просто! Если вы слушаете в наушниках и у вас нет регулятора BALANCE, вы можете просто переместить левый или правый наушник, чтобы изолировать левый/правый звук воспроизведения.

Список песен: Ангелы, которых мы слышали на небесах, Далеко в яслях, Ковентри Кэрол, Украсьте залы, Первый Ноуэлл, Да упокойся Бог Вы, веселые джентльмены, добрый король Вацлав, слушайте! Вестник Ангелы поют, Наступила ясная полночь, Радость миру!, Приходите, все верные, О маленький городок Вифлеем, Тихая ночь, Что это за дитя?, Желаем вам счастливого Рождества


Walter Michalak : Sing We Now of Christmas — Tenor

Представьте, насколько продуктивнее и эффективнее будут ваши репетиции, если у вас или всех участников вашего хора будет время порепетировать самостоятельно с компакт-диском, предназначенным для их конкретного вокала. часть.Когда вы соберетесь все вместе, у вас будет больше времени, чтобы посвятить нюансам и исполнительским навыкам, а не базовому изучению нот. Репетиционный компакт-диск содержит вокал на ваш выбор: сопрано, альт, тенор или бас с правой стороны (или правый динамик). /наушники), а остальные голоса хора — в левый динамик/наушники. Правильно, вы не одиноки, остальная часть припева с вами, но ваша вокальная партия выделена и изолирована для вашего удобства! Удобная для чтения нотная книга крупного шрифта, которая прилагается к каждому репетиционному компакт-диску, дает дополнительное усиление.Для каждого гимна вы услышите название гимна, набор тонов, самый громкий из которых будет вашим начальным тоном, и щелчок метронома, чтобы начать темп и отсчитывать вас до начала. Отсчет всегда будет за 2 полных такта до начала гимна, а если гимн начинается в середине такта, то перед началом гимна будет 2 полных такта плюс частичный такт. Это так просто! Если вы слушаете в наушниках и у вас нет регулятора баланса, вы можете просто переместить левый или правый наушник, чтобы изолировать левый/правый звук воспроизведения.

Список песен: Ангелы, которых мы слышали на небесах, Далеко в яслях, Ковентри Кэрол, Украсьте залы, Первый Ноуэлл, Да упокойся Бог Вы, веселые джентльмены, добрый король Вацлав, слушайте! Вестник Ангелы поют, Наступила ясная полночь, Радость миру!, Приходите, все верные, О маленький городок Вифлеем, Тихая ночь, Что это за дитя?, Желаем вам счастливого Рождества


Chanticleer : Наши любимые гимны

В течение многих лет рождественские концерты Chanticleer были особым праздником в Сан-Франциско, и билеты на концерты исполнялись практически каждый день, начиная со Дня Благодарения и заканчивая Новым годом.А потом они начали выигрывать Грэмми, и слухи о них быстро распространились. Теперь они выступают круглый год и гастролируют по всему миру, но Рождество всегда было особенным для этого очень талантливого ансамбля. Вот выпуск их любимых рождественских гимнов с замечательными аранжировками а капелла от некоторых из лучших, включая Джо Дженнингса, Дэвида Уилкокса и Джина Пуэрлинга.

Список песен: Младенец родился в Вифлееме, Упокой господи, веселые господа / Радуйтесь и веселитесь, Я видел три корабля, Это я сделал для своей истинной любви, Я удивляюсь, когда я блуждаю, Звезда чудес / Мы трое Короли Востока — это / немалое чудо, Город затих, Святость и плющ, Незапятнанная дева, Послание Гавриила, Гурон Кэрол, Смотрите, Среди зимнего снега, Завтра будет мой день танцев, Рождественская песнь, Добрый король Вацлав, «Холодной серединой зимы»


Хор Ангеликус : Что это за дитя?

Известные хоры Пола Галлея Chorus Angelicus и Gaudeamus объединяются для еще одного захватывающего выступления.Хоры поют с точностью и ясностью, внося теплоту и непосредственность в исполнение каждой песни. Что это за ребенок? включает в себя подборку нового, авантюрного и менее знакомого священного рождественского репертуара, большая часть которого исполнялась в последние годы в ежегодной серии концертов Christmas Angelicus хоров (теперь идет шестнадцатый сезон и ежегодно транслируется по Национальному общественному радио. ) Более половины аранжировки на компакт-диске — работа Хэлли, которая придает освежающее, новое звучание этому миксу рождественской музыки.Аранжировки и композиции Галлея, написанные для этих хоров и ранее не записывавшиеся, передают авантюрные гармонии и захватывающий лиризм, которыми он известен.

Список песен: Что за дитя? , Первый Новелл, Богородице Дево, Зима сейчас, Добрый король Вацлав, Рождество, Святой отрок, Вифлеемский городок, Колыбельная Иисус мой, Beannact Leat, Бесконечный свет, Иди, расскажи это на горе, Колыбель Уоттса Гимн


Ditchfield Family Singers : A Cappella Christmas    

Сарасота, штат Флорида Ditchfields, вдохновленные знаменитым австрийским фоном Траппсом, на самом деле являются членами одной семьи, во главе которой стоят родители Стивен и Бернис, сын Натанил и его жена Регина. , дочь Стефани, сыновья-подростки Майкл и Дэвид и 3 маленьких внука, Эндрю, Кристофер и Джошуа.За последние 14 лет The Family исполняла популярную музыку 30-х, 40-х и 50-х годов, шоу с Бродвея и самые любимые традиционные стандарты. «A Cappella Christmas» происходит от их очень популярных ежегодных рождественских концертов. Тринадцать наших любимых песен и гимнов: «Колядка колоколов», «Добрый король Вацлав», «Приходите, все верные», «Холодной серединой зимы», «Маленький барабанщик», «Приходите, придите, Эммануэль», «Что это за ребенок», «Милый маленький Иисус», «Тихая ночь.» Аранжировки драматичны и сильны, но в то же время просты и искренни. «A Cappella Christmas» станет долгожданным и воодушевляющим дополнением к семейным праздникам. Расцветающая роза, Приходите, все верные, Холодной серединой зимы, Странствую я, Маленький барабанщик, Приходите, приезжайте, Эммануэль, Мы, три короля, Что это за ребенок (Зеленые рукава), Кэролинг, Caroling, Sweet Little Jesus Boy, Silent Night


Хор Глазго Феникс : Каледонское Рождество

Хор Глазго Феникс был основан в 1951 году и с тех пор находится в авангарде популярной хоровой музыки в Шотландии и за ее пределами.»Caledonian Christmas» является второй записью хора на лейбле Scotdisc и следует за очень успешным «Highland Cathedral». Контент представляет собой смесь сезонной музыки, старой и новой, шотландских фаворитов и других предметов в разнообразной коллекции песен, которые должны вызывать романтические и задумчивые мысли о Шотландии на Рождество, где бы вы ни находились.

Список песен: Jingle Bells, Самое лучшее время года, Двенадцать дней Рождества, Рождественская песня, Тихая ночь, Иона, Хайлендский собор, Каледония, Как поступают старые друзья, Шотландия, Моя песня, Попурри: Веселая маленькая Рождество, Украсьте залы, Ребенок в яслях, Добрый король Вацлав, Счастливого Рождества, Джаз, Маленький барабанщик, Прощай, моя любовь, Мой народный народ, Старое долгое время

Марк С.Джонсон руководит своим всемирно известным хором из 117 человек на этом прекрасном рождественском компакт-диске с аккомпанементом фортепиано и органа. 12 песен из знакомых мелодий, таких как «Глория» Кэрол Стивенс, «Песнь ангелов» Джона Раттера, захватывающая «Сани», «Джингл Беллс», «Молитва детей» Курта Бестора и «Добрый король Вацлав»; и менее знакомые (но не менее приятные) мелодии, такие как «Зимняя песня» Джозефа Мартина, «Cuncti simus» Ричарда Сото, «Надежда на решение (песня для Манделы и ДеКлерка)», живая «Танец и поворот из шести народных песен» и Джон Филлипс «Слушайте звуки на небесах. » Богатые гармонии и энергичное, радостное пение в исполнении этих талантливых мальчиков и юношей, несомненно, добавят вам удовольствия от праздника! Устал, Надежда на решение Песня для Манделы и ДеКлерка, Звон колокольчиков, Молитва детей, Танец и поворот, Слушайте звуки на небесах, Добрый король Вацлав

Подборка рождественских песен хора Sweet Adelines, завоевавшего медали на прошлогоднем международном конкурсе под руководством Ширли Коут.Группа, основанная в 1958 году, предлагает прекрасную парикмахерскую исполнение «Добрый король Вацлав»; они играют со знакомым рефреном и разрешают его неожиданным образом. Другие песни включают «I Saw Mommy Kissing Santa Claus», «Dormi, Dormi» и «Have Yourself A Merry Little Christmas».

Список песен: Друзья, Jingle Bells, I Saw Mommy Kissing Santa Claus, Good King Wenceslas, God Rest Ye Merry Gentlemen, Dormi Dormi, Тихая ночь, О, святая ночь, Счастливого Рождества, Я буду дома For Christmas/ White Christmas Medley, Carol Of The Bells, Secret Of Christmas, Love In Any Language


Motet Singers: Sing Noel

The Motet Singers — десять вокалисток, начавших свою карьеру в 1982 году как вокалистка. читательская группа под руководством Ханнелоре Гуд.Они поют а капелла музыку из классических, народных и популярных жанров, от средневековья до современности, и известны своим чистым звуком, плавным смешением голосов и эклектичным разнообразием своей музыки. Здесь 20 композиций, от прекрасной «Salve Regina» Хавьера Бусто и нескольких других современных произведений и произведений 20-го века, до коротких духовных произведений композиторов эпохи Возрождения Моралеса и Палестрины, до некоторых очень красивых аранжировок испанских гимнов 19-го и 20-го веков из разных периоды.Некоторые из наших любимых: «A la Puerta del Cielo», «Иисус Христос, яблоня» и «Ave Maria». Барабаны есть как минимум на одном разрезе. Все связано с темой Рождества, и есть приятное сочетание незнакомых победителей со знакомыми фаворитами. Исключительный, красиво спетый диск!

Список песен: Сактус, О, мое дорогое сердце, Три испанские песни, Ya Viene La Vieja, A La Puerta del Cielo, Riu, Riu, Chiu, Deck the Hall, White Christmas, Ave Maria, Lullay my like, Иисус Христос Яблоня, O Magnum Mysterium, Maria durch ein ‘Dornwald ging, Мария ушла за холм, A La Nanita Nana, Добрый король Вацлав, Рождественская песня, Падуб и плющ, Три короля, Некоторые дети видят его, Мазь Регина


Камерные певцы Роберта Шоу : Songs Of Angels

Двадцать девять гимнов в аранжировке Роберта Шоу и Элис Паркер в исполнении сорока девяти членов Роберта Шоу Камерных певцов. Включены многие английские, но некоторые французские, испанские, итальянские, немецкие и иногда американские гимны. В широком смысле гимны были популярными песнями, а первоначальное определение относилось к типу танца; помните также, что Рождество было адаптацией различных языческих праздников, влияние, которое, безусловно, можно различить в гимнах, таких как «Мастера в этом зале», бодрые ритмы которых не предназначены для того, чтобы слушать сидя. Различные классические вокальные ансамбли Роберта Шоу считаются одними из лучших в мире и под его руководством получили множество премий Грэмми и международное признание.

Список песен: Боже, упокойся, веселитесь, джентльмены, ангелы, которых мы слышали на небесах, о, приди, о, приди, Эммануил, как в Вифлееме? в яслях, Добрые христиане, Радуйтесь, Падуб и Плющ, Добрый король Вацлав, Песня Вассаила, Принесите факел, Жаннет, Изабелла, Фум, Фум, Фум, У Марии был ребенок, Хасия Белен ва ун боррико, Христос был Рожденный в день Рождества, Марш королей, Кэрол Ковентри, Палубные залы, Кэрол Вишневого дерева, Мы, три короля Востока, Туро-луро-лоро!, Какое благословенное зрелище, Я видел три корабля, Что это за ребенок ?, Susanni, In the Bleak Midwinter


Хор девочек из Сан-Франциско : Рождество в Сан-Франциско

Хор девочек из Сан-Франциско в возрасте от 11 до 16 лет, состоящий из 41 человека, под управлением Шэрон Дж. Paul была основана в 1978 году и завоевала международную репутацию благодаря выступлениям на концертах, фестивалях и конкурсах, а также в радиопрограммах, таких как NPR. Дуайт Окамура аккомпанирует на фортепиано и Саре Войноу на арфе. «Рождество в Сан-Франциско» включает «Церемонию гимнов» Бриттена, соч. Dime el Camino», «Ave Maria», «Больше я не могу тебе желать» и «Тихая ночь». Ангельские голоса этих девушек витают словно в соборе, играя сложную классическую музыку легко и безупречно.Триумф!

Список песен: Procession, Wolcum Yole, There No Rose, That Yonge Child, Balulalow, As Dew In Aprille, This Little Babe, Interlude, Зимней морозной ночью, Spring Carol, Deo Gracias, Recession, Personent Hodie, Joy To the World, Away In A Manager, Good King Wenceslas, Dime El Camino, Ave Maria, More I Cannot Wish You, Silent Night


Хорал пустыни Санта-Фе: Рождество в Санта-Фе

Записано вживую в Санта-Фе Кафедральный собор Фе, базилика св. Фрэнсис, последний компакт-диск Chorale включает в себя любимые гимны со всего мира, величественную O Holy Night, ритмичную Tomorrow Shall Be My Dancing Day Джона Раттера, очаровательную обстановку Стивена Хейтцега. стихотворение Каммингса, маленькое дерево и еще много прекрасной музыки сезона. Рождество в Санта-Фе окрашено мексиканским влиянием. Маленькие фонарики украшают некоторые глинобитные здания, а процессии при свечах, известные как посады, проходят по городу. Программа из 20 отдельных фрагментов была записана вживую во время двух выступлений на Зимнем фестивале в прошлом году в историческом Кафедральном соборе Св.Фрэнсис. Намерение состояло в том, чтобы захватить некоторые из вдохновения и работы этого времени года.

Список песен: «Семь радостей Рождества», «Рождественская колыбельная», «Колыбельная», «Этот малыш», «Какая музыка слаще», «Завтра будет мой танцевальный день», «Добрый король Вацлав», «Радость миру», «Маленькое дерево», «Алегрия», «Хини Мах Тов», «Дуэрмете». , Nino Lindo, O Holy Night, Allelia, Dies Sanctificatus


The Singers Unlimited : Christmas

Эта запись 1972 года продолжает устанавливать музыкальный прецедент почти тридцать лет спустя.Объединенные голоса Дона Шелтона, Лена Дресслара, Бонни Херман и Джина Пуэрлинга звучат настолько отчетливо и узнаваемо, что их еще предстоит улучшить. От шести гимнов Альфреда Берта до «Deck The Halls», «Good King Wenceslas» и «Oh, Come All Ye Faithful», каждая песня прекрасно построена, сочетая традиции с неподражаемой индивидуальностью аранжировок Джина Пуэрлинга. достаточно доступным для основного слушателя, а также удовлетворит тех, кто жаждет более сытной еды.Бонни Херман часто берет на себя ведущие вокальные обязанности, как в «Carol For Russian Children», ее теплый тон — солнечный луч в зимний день — послушайте ноту педали (нехарактерно для высоких частот), которую она держит во время коды — потрясающий цвет и контроль . Один из наших наиболее рекомендуемых вариантов.

Список песен: Deck The Halls, Ah Bleak & Chill The Winter Wind, Bright, Bright The Holly Berries, Jesu Parvule, Caroling, Caroling, What Are The Signs, Nigh Bethlehem, While By My Sheep, It Camed Midnight «Ясная», «Тихая ночь», «Радость миру», «Песня Вассаила», «Песнь о русских детях», «Добрый король Вацлав», «Ковентри Кэрол», «О, придите, все верные», «Счастливого Рождества»

Письмо от Григория IX, папы ( 14.04.1237)

Григорий, епископ, раб рабов Божиих.Своим возлюбленным во Христе дочерям, [Агнессе], настоятельнице монастыря св. Франциска Пражского, и ее близлежащим сестрам, настоящим и будущим, исповедовавшим регламентированную жизнь, навечно.
Благоразумным девам, которые по религиозному обычаю со светильниками, зажженными на дела святости, готовятся постоянно идти навстречу супругу (Мф 25:1, 4), апостольский престол должен даровать свое покровительство, дабы, может быть, не произошло припадка какой-нибудь опрометчивости. должны отозвать их от нее или, не дай бог, ослабить силу святой религии.Посему, возлюбленная о Господе дщерь, благосклонно поддавшись на твои праведные молитвы, прося, чтобы монастырь св. Франциска Пражского, в котором ты предаешься богослужению, с больницей твоей находился в том учреждении в Праге, которое наш дражайший сын в Христос Вацлав, прославленный король Богемии, пожаловал римской церкви, и тот же самый король, как и наш достопочтенный брат Иоанн, епископ Пражский, с согласия своего капитула, предоставил каждому месту полную свободу по пониманию благочестия, как мы имеем. полностью содержащихся в переданных нам письмах, мы взяли под свою защиту и защиту апостольского престола в законе и во владении св.Петра, и мы подтверждаем это привилегией настоящего письма.
. Определив сначала, что монашеский чин, который, как известно, установлен в этом месте согласно Богу и правилу блаженного Бенедикта и установлению закрытых монахинь св. Дамиана Ассизского, будет соблюдаться там нерушимо навеки. Да будет позволено и вам принимать и удерживать свободных и освобожденных/освобожденных лиц, бегущих от мира к обращению без противоречия. Запрещаем также, чтобы никому из сестер твоих, после того как они исповедались в твоем монастыре, не разрешалось покидать это место, или чтобы кто-либо осмелился задержать кого-либо в выходе.
За освящения алтарей вашей церкви, или святого елея, или иных церковных таинств, пусть никто не смеет вымогать у вас что-либо под покровительством обычая или иным образом, но епархиальный архиерей должен дать вам все это бесплатно по наша власть; в противном случае пусть этой же властью будет позволено вам получать от того католического епископа, которого вы предпочитаете, благодать и общение с благосклонностью апостольского престола. Так как у вас действительно иногда нет запаса диоцезных епископов, то, если какой-нибудь епископ Римский увидит, как мы сказали, имеющего благодать и общение, о котором вы полностью осведомлены, случится на вашем пути, вы можете получить от него благословение ваших монахинь, сосудов и облачений, а также освящения алтарей властью апостольского престола. Когда же в стране есть общий интердикт, то дозволено вам совершать богослужения с закрытыми дверями, не допуская отлученных и интердиктированных, без звона колоколов и с понижением голосов. И когда ты умрешь, следующая настоятельница этого места или любая из тех, кто последует за тобой, не может быть поставлена ​​на службу каким-либо хитрым обманом или насилием, но избрана с общего согласия сестер большинства из тех, кто имеет более мудрый совет, согласно Бог и правление блаженного Бенедикта.
Более того, подтверждая свободы и неприкосновенности, предоставленные вам вышеупомянутым королем, епископом и капитулом, апостольской властью, тем не менее запрещаем любому архиепископу, епископу или другому прелату в монастыре (1) или лицам под управлением, служащим там Господу, осмеливаются обнародовать приговор об отлучении от церкви, приостановлении или интердикте, который, как мы объявляем, не имеет силы против опубликованного запрета такого рода. Желая также с отеческой заботой обеспечить вам мир и спокойствие в будущем, мы запрещаем апостольской властью, чтобы кто-либо осмелился в пределах оград или дворов ваших мест совершить какой-либо грабеж или кражу, пожар, кровопролитие или дерзкий захват человека или убийство или насилие.
. Кроме того, мы установили, что там будет совершаться богослужение по обычаю римской церкви, за исключением пения гуслей, которое вы можете сказать по галльскому обычаю. Поэтому мы заявляем, что никому не позволено опрометчиво беспокоить этот монастырь, или отнимать его имущество, или удерживать то, что он отнял, или уменьшать или огорчать его какими-либо бедами, но все их вещи должны быть сохранены в целости, которые предоставлены для их управления. и средств к существованию, а также со всеми их правами в будущем, сохраняя авторитет апостольского престола.В знак этой свободы, полученной от апостольского престола, вы будете платить нам и нашим преемникам ежегодно один золотой полпенни [обол]. Если какой-либо церковный или светский человек, знающий эту страницу нашего указа, попытается в будущем опрометчиво выступить против него, получив увещевание во второй или третий раз, если он не исправит свою вину соответствующим возмещением, он потеряет / потеряет достоинство своей власти. и чтить и сознавать, что вина за содеянное беззаконие судом Божиим, и отлучится он от Пресвятого Тела и Крови Бога и Господа, Искупителя нашего Иисуса Христа, и подвергнется на Страшном Суде строгому наказанию. Всем, кто служит его законам в этом месте, да будет мир Господа нашего Иисуса Христа, чтобы они могли получить плоды добрых дел и обрести награду вечного мира на последнем суде. Аминь. Аминь. Аминь
Датировано в Витербо рукой мастера Вильяма, вице-канцлера Священной Римской церкви, 17 мая календы 9 индиктиона воплощения Господа в 11 году Григория PP.IX.

декабря | 2010 | … и жизнь

ЭТО НЕ ДОЛГО (ПОДКАСТ)

Рейс любой коммерческой авиакомпании обычно начинается с приветствия капитана, а затем стюардессы дают инструкции о том, что делать в случае чрезвычайной ситуации… быть «подготовленным» на случай, если что-то может случиться.Как это часто бывает, большинство людей, которые часто летают, редко обращают внимание на то, что говорят. Однако, когда вы летите Southwest Airlines , все немного по-другому. На Southwest есть все: от стендап-комедий, пения и даже обучающих презентаций по рэпу. То же самое было и в Палестине первого века. В течение многих лет им говорили, что Мессия грядет, но большинство уже давно сдалось и, вероятно, оставило свободное место для Илии на седере/пасхальной трапезе (на всякий случай)

Затем появляется Иоанн Креститель… с другим посланием, напоминающим людям о пророчестве Исайи…

Голос одного призывающего: «В пустыне приготовьте путь ГОСПОДУ; сделайте прямо в пустыне дорогу Богу нашему. Исаия 40:3

Пророк Исаия провозгласил это послание народу Израиля еще до того, как они были уведены в изгнание в Вавилон на..но Мессия не пришел… Потом, даже после того, как они вернулись и восстановили Храм – все еще не Мессия…тогда ими правили греки, и они успешно изгнали их… великий «герой» у Симона Маккавея – но не Мессия… а теперь римляне… с их римскими дорогами – Иоанн начинает напоминать им о другой дороге, которая у них была забытый. .. Путь для нашего Бога

Джон врывается на сцену, сообщая новое сообщение о старом Обещании… Джон говорит:

Измените свои сердца и жизни, потому что Царство Небесное близко.

Что такого было в их сердцах, что нужно было изменить?… что такого в их жизни, что нужно было изменить? Разве это не то же самое для нас сегодня? Что для того, чтобы мы действительно стали частью Божьего Царства и познали Его преобразующую силу, нам нужно, чтобы наши сердца изменились. Снова и снова — когда это происходит, наша жизнь также меняется.

Марк записывает в своем Евангелии от Иоанна обращение к людям с похожей вестью:

Время пришло», — сказал он.«Царство Божие близко. Покайтесь и верьте в благую весть! Отметка 1:15

Покайтесь (повернитесь)… Идите другим путем и поверьте в Благую Весть… Что такое Благая Весть? Для людей тогда Благая Весть заключалась в том, что… Царство Божие близко… Для нас… Благая Весть в том, что Любовью и Милостью Бога Он послал Своего Сына, чтобы проложить нам путь… Неважно, что мы сделали или будет делать . .. независимо от того, много или мало у нас есть.

Затем мы видим высшее призвание Джона:

Многие люди пришли из Иерусалима, Иудеи и всех окрестностей реки Иордан, чтобы послушать Иоанна.Они исповедовали свои грехи, и он крестил их в реке Иордан.

Еще до Иисуса Иоанн хотел, чтобы люди знали, что у Бога есть план и способ сделать нас Праведными перед Ним… несмотря ни на что… Признать то, что отделяет нас от Бога, и сделать публичное исповедание и жест, крестился. Вот почему единственные два таинства, которые мы признаем в церкви сегодня, это наше Крещение и воспоминание о Христовой Жертве за нас через Причащение.

Затем Джон бросает вызов Всем людям (включая религиозных лидеров):

Делайте то, что показывает, что вы действительно изменили свои сердца и жизнь…

В это время года мне особенно напоминают об изменившихся сердцах и жизнях Чарльза Диккенса в «Рождественской песне» и о том, как мы видим трансформацию Эбенезера Скруджа на протяжении его жизни из напуганного/властного скряги в Радостный, Щедрый и Благодарный человек с Новым Сердцем и Новой Жизнью.

Затем Джон дает обещание всем, кто будет слушать. Он сказал:

I крестить вас водой для покаяния. Но после меня придет Сильнейший меня… Он будет крестить вас Духом Святым и огнем.

Обещание, которое мы реализуем сегодня, когда мы наполнены тем же самым Святым Духом. Это позволяет нам быть и В мире, и в Божьем Царстве. Мы видим, что в служении Иоанна он фактически готовит людей того дня к Жизни и Служению Иисуса..Марк записывает в своем Евангелии после казни Иоанна:

Люди, живущие во тьме, увидели великий свет; на живущих в стране тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Марка 4:16-17

Иисус использует ту же мольбу, что и Иоанн, на протяжении всего своего служения. Сообщение актуально на сегодняшний день. Там, где люди живут во Тьме (по какой-либо причине), мы призваны помочь им увидеть свет… и помочь привести их в Царство так же, как Иисус через свою Безусловную Жертвенную Любовь. Иоанн также подготовил почву для продолжения работы Иисуса через сошествие Святого Духа. Иисус даже сказал своим ученикам после своего воскресения:

Он дал им такое повеление: «Не покидайте Иерусалим, но ждите дара, обещанного Отцом Моим, о котором вы слышали, как я говорил. Ибо Иоанн крестил водою, а ты через несколько дней будешь крещен Духом Святым». Деяния 1:4-5

Подожди… Подарка..Мой Отец обещал – именно это мы и делаем в это время Адвента…поскольку мы вспоминаем тех людей, которые сначала ждали во тьме…затем тех Учеников, которые ждали Дара…который все еще дается сегодня, когда мы открыты для получения Это. Иисус продолжал… через несколько дней вы будете крещены (погружены/наполнены) в присутствии Бога – дар, которого стоит ждать.

Вопрос: Готовы ли вы??? Иоанн сказал людям… Царство близко… «Это ненадолго»..и это не было. Иисус сказал Своим ученикам… Подождите… Дар, обещанный моим Отцом… Это не будет долгим… и через несколько дней они получили его, как и обещал Иисус. В этот сезон Адвента, когда мы Ждем… и Слушаем… Это не будет долго… Пока мы не ощутим его присутствие, возродившееся в наших сердцах и в наших жизнях.

 


известных цитат и высказываний о Венчеславе Метелке

Венцеслав Метелка Известные цитаты и высказывания

Список 8 лучших известных цитат и высказываний о венцеславе метелке , чтобы прочитать и поделиться с друзьями на Facebook, Twitter, блогах.

Топ 8 цитат Венчеслава Метелки

№1. Я отвергаю предположение, что либеральные и либертарианские ценности неизбежно противоречат друг другу. На самом деле, я часто идентифицирую себя как «классический либерал». — Автор: Джон Макки
№2. Для меня в тот момент, когда вы говорите о научной литературе, вы говорите о реальности. — Автор: Дэвид Шилдс
№3. Джон Адамс был фермером, Авраам Линкольн — адвокатом из маленького городка. Платон и Сократ были учителями. Иисус был плотником. Приравнивать мудрость и рассудительность к занятиям в лучшем случае оскорбительно. — Автор: Марк Шеппард
#4. Страх заставляет вас заниматься делами с максимальной грацией и концентрацией. Автор: П.А. Минъярд
№5. Я знаю парней, которые будут бороться. Я знаю парней, которые не играют и не «подтягиваются». Для меня это становится довольно зависимым от чего-то. Это будет иметь эффект. Я не думаю, что есть сомнения. — Автор: Чиппер Джонс
#6. Приходя к пониманию того, что есть цель в том, почему Бог дал всем нам дар жизни – Продвигать дело Христа и Божьего Царства творчески, выражая нашу уникальность.- Автор: Р. Алан Вудс
#7. Христианство впервые дало человеку сверхъестественные существа, которые, как он знал, не могли ему ни завидовать, ни смеяться над ним. — Автор: Гельмут Шёк
#8. В мире миллиарды богов. Они роятся густым, как икра сельди. Большинство из них слишком малы, чтобы их можно было увидеть, и им никогда не поклоняются, по крайней мере, что-то большее, чем бактерии, которые никогда не молятся и не требуют особых чудес.- Автор: Терри Пратчетт

Откуда взялся Добрый король Вацлав? – JanetPanic.com

Откуда взялся Добрый король Венцеслас?

Человек, которого мы знаем как «Добрый король Вацлав», на самом деле был Вацлавом I, герцогом Богемии. Он был также известен как Вацлац Добрый или Святой Вацлав по-чешски и жил с ок. 907 по 28 сентября 935.

Был ли король Вацлав настоящим?

Около 1300 г., король Чехии Вацлав II.Вацлав был реальным человеком: герцогом Богемии, христианским князем 10-го века в стране, где многие исповедовали более древнюю религию. По одной из версий его легенды, Вацлав был убит в заговоре своим братом, находившимся под влиянием их так называемой матери-язычницы.

Есть ли король Вацлав в Библии?

Вацлавская Библия уникальна и очень ценна не только своим текстом, который является одним из самых ранних немецких переводов Библии, но и великолепным иллюстрированием….

Вацлавская Библия
Покровитель Вацлав, король римлян и король Богемии
Материал Пергамент
Размер 1 214 листов
Формат 530 x 365 мм

Что означает Добрый король Вацлав?

«Добрый король Вацлав» — это рождественская песнь, повествующая о чешском короле, который отправляется в путешествие и, невзирая на суровую зимнюю погоду, подает милостыню бедному крестьянину на праздник Стефана (26 декабря, второй день Рождества).Имя Вацлав — это латинизированная версия древнечешского «венцеслав».

Почему Вацлав изгнал свою мать?

Хотя Вацлав впоследствии не вступал в союз с Генрихом, пока его не заставили, Арнульф начал совершать набеги на Богемию в 922 году, что поставило его в затруднительное положение, и его изгнание его матери могло быть частично связано с ее враждебностью к могущественному Генриху.

Кем был последний король Вацлав?

911 — 28 сентября 935), Вацлав I или Вацлав Добрый был герцогом (kníže) Богемии с 921 до его убийства в 935.

Кто король Богемии?

XIV век, особенно правление Карла IV (1342–1378 гг.), считается золотым веком чешской истории. В 1306 году род Пржемысловичей угас, и после ряда династических войн Иоанн, граф Люксембургский, был избран чешским королем. Он женился на Елизавете, дочери Вацлава II.

Чем известна богема?

Богемцев ассоциировали с неортодоксальными или направленными против истеблишмента политическими или социальными взглядами, которые часто выражались через свободную любовь, бережливость и — в некоторых случаях — простой образ жизни, торгашество или добровольную бедность.

Богемный — плохое слово?

В общем, богемский язык также используется для обозначения всех чехов. Хотя когда-то название «богема», возможно, использовалось в уничижительной манере, «богема» как описательное слово снова стало «городским». Сегодня, когда кто-то говорит «богемный», это имеет оттенок художественного стиля и шика.

Что едят богемцы?

Исторически сложилось так, что домашние ингредиенты были основной пищей, доступной богемцам. Картофель и капуста широко используются во многих богемных рецептах.Зерно и мясо, особенно свинина и говядина, обычно входят в состав чешских блюд. Птица, дичь и пресноводная рыба также используются здесь и там.

Чехословакия считается Германией?

В межвоенный период она стала самым процветающим и политически стабильным государством в Восточной Европе. Он был оккупирован нацистской Германией в 1938–45 годах и находился под советским господством с 1948 по 1989 год. 1 января 1993 года Чехословакия мирно разделилась на две новые страны, Чешскую Республику и Словакию.

Является ли словацкий расой?

Словаки (словацкий: Slováci, единственное число: Slovák, женский род: Slovenka, множественное число: Slovenky) — западнославянская этническая группа и народ, проживающий в Словакии, которые имеют общее происхождение, культуру, историю и говорят на словацком языке. В Словакии ок. 4,4 миллиона этнических словаков из 5,4 миллиона населения.

Чехословацкие люди загорелые?

Как выглядят чехи? Поскольку Чешскую Республику часто называют «сердцем Европы», я могу сказать, что мы действительно смешанные.Это не так, как в южных странах (например, в Греции, Италии), где люди в основном имеют загорелую кожу, темные волосы, темные глаза, или в Скандинавии, светлые волосы, голубые глаза.

Чехословаки легко загорают?

Кажется, что у скандинавов кожа немного темнее, чем у англичан/ирландцев, в том смысле, что она немного менее прозрачна, и вы не можете видеть столько вен, и они легче загорают, не обгорая, но у них также более светлые глаза и волосы. чем в среднем англичане, у большинства из которых довольно темные волосы и глаза…

Словакия бедна или богата?

Словакия считается страной с развитой экономикой с высоким уровнем дохода.После возвращения к демократии страна пережила сложный переход к рыночной экономике, и в настоящее время завершена приватизация большинства отраслей. Однако существуют существенные региональные различия в уровне благосостояния и занятости.

Вы говорите словацкий или словацкий?

Раз уж мы заговорили об этом, словака тоже нет, а словенец есть. Множественное число для людей из Словакии — словацкое.

В какой стране жил Добрый король Вацлав? – СидмартинБио

В какой стране жил Добрый король Вацлав?

Вацлав I, также называемый Святым Вацлавом, чешский Святой Вацлав (род.907, Стохов, близ Праги — умер 28 сент. 929, Стара Болеслав, Богемия; день памяти 28 сентября), князь Богемский, мученик и покровитель Чехии.

Где похоронен святой Вацлав?

Собор св. Вита, Прага, Чехия
Вацлав I, герцог Богемии/Место захоронения
Его останки находятся в часовне св. Вацлава собора св. Вита в Пражском Граде.

Откуда появилась песня Good King Wenceslas?

Легенда основана на жизни исторического святого Вацлава I, герцога Богемии или Святого Вацлава на чешском языке (907–935). Имя Вацлав представляет собой латинизированную версию древнечешского «Вечеслав».

Кто добрый король в добром короле Вацлаве?

Добрый король Вацлав может быть одним из самых популярных когда-либо написанных гимнов, но история, стоящая за ним, причудлива и ужасна. Человек, которого мы знаем как «Добрый король Вацлав», на самом деле был Вацлавом I, герцогом Богемии. Он был также известен как Вацлац Добрый, или Святой Вацлав по-чешски, и жил с 907 по 28 сентября 935 года.

История короля Вацлава основана на реальных событиях?

Во время путешествия его паж собирается отказаться от борьбы с холодной погодой, но ему удается продолжить путь, шаг за шагом следуя по следам короля по глубокому снегу.Легенда основана на жизни исторического святого Вацлава I, герцога Богемии или Святого Вацлава на чешском языке (907–935).

Откуда взялся король Вацлав Карольский?

Вацлав не происходил из христианской крови: его дед был обращен в христианство святыми Кириллом и Мефодием.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *